3768

UCHWAŁA RADY GMINY Żórawina

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r. ze zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza “deklaracja na podatek rolny”, o którym mowa w art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 3

Traci moc § 2 uchwały Rady Gminy nr II/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 2 grudnia 2003 r. (poz. 3768)