3760

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta, przyjętej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z późn. zm.) i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 771 Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się cenę skupu jednego kwintala żyta w wysokości 34,57 zł jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3

Traci moc uchwała nr II/13/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta, przyjętego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL