3757

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r.( M. P. Nr 50, poz.787) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r., na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego, a przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Wołów na rok 2004, ustala się na kwotź 107,70 zł za 1 mł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ