3755

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa
GUS, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z późn. zm.), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M. P. Nr 49, poz. 771) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wołów na rok 2004, obniża się z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 28,00 zł za 1q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ