3754

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska
w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

Stawka podatku od posiadania psa na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2004 roku wynosi:

30,00 zł (trzydzieści 00/100) od jednego psa rocznie.

§ 2

Podatek od posiadania psa należy wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich: Bank Spółdzielczy 95830009-1007-1-36000-3 z dopiskiem “podatek od posiadania psa”.

§ 3

1. Obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa w ciągu roku podatkowego, podatek ten będzie obliczany proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.

§ 4

1. Termin zapłaty podatku od posiadania psa za pełny rok kalendarzowy upływa 15 czerwca danego roku podatkowego.

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po terminie określonym w ust. 1 termin zapłaty podatku upływa 31 grudnia danego roku podatkowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do stawek obowiązujących w roku 2004.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN