3749

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,48 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni 1.000 m2 i powyżej – 17,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni do 1.000 m2 i na pozostałą działalność gospodarczą – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki i budowle stanowiące własność gminy, a oddane w zarząd jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym,

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków przez fundacje powołane do tego celu.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY