3746

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 804, Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach Gminy Żmigród:

1. Od sprzedaży z ręki lub koszyka produktów rolnych lub leśnych– zł 2.50.

2. Od sprzedaży z łóżka polowego stolika, skrzynek lub wózka, – zł 11.40.

3. Od sprzedaży na straganie lub z wozu konnego, ciągnika z przyczepą, samochodu osobowego, przyczepki samochodowej – zł 14.50.

4. Od sprzedaży z samochodu do 2 ton ładowności –zł 20.10.

5. Od sprzedaży z samochodu powyżej 2 ton ładowności – zł 22.70.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 3

Traci moc uchwała nr 15/II/02 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 6 grudnia 2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJTKOWIAK