3742

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia ceny jednego kwintala żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz.431 ze zm.) i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 49, poz.771 z dnia 24 października 2003 r. Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się cenę skupu jednego kwintala żyta w wysokości zł 30,00 jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 3

Traci moc uchwała nr 7/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJTKOWIAK