3741

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 r. ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

ustala się zwolnienia z podatku od nieruchomości od:

1) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowiących własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,

2) budynków, budowli lub ich części i gruntów przeznaczonych na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową,

3) budynków, budowli lub ich części i gruntów przeznaczonych na działalność kulturalną na wsi,

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 9/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku zmieniona uchwałą nr 27/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz uchwałą nr 40/IV/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJTKOWIAK