3740

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 804, Rada Miejska
w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze gminy Żmigród następujące stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 8/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

RYSZAD WOJTKOWIAK