3738

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 83) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 340 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700 zł,

c) powyżej 9 ton – 900 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1.000

1.200

13

14

1.200

1.450

14

15

1.450

1.600

15

 

1.600

1.800

TRZY OSIE

12

17

1.600

1.700

17

19

1.700

1.800

19

21

1.800

1.900

21

23

1.900

2.000

23

25

2.000

2.100

25

 

2.100

2.200

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.900

2.000

25

27

2.000

2.050

27

29

2.050

2.100

29

31

2.100

2.452,80

31

 

2.150

2.452,80

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.200 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie

b) powyżej 36 ton,

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1.000

1.100

18

25

1.100

1.200

25

31

1.200

1.300

31

 

1.450

1.937,76

TRZY OSIE

12

40

1.600

1.800

40

 

1.800

2.548,65

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 400 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów:

a) równą 12 ton do 36 ton włącznie,

b) powyżej 36 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

200

300

18

25

300

450

25

 

450

600

DWIE OSIE

12

28

600

800

28

33

800

900

33

38

900

1.300

38

 

1.300

1.700

TRZY OSIE

12

38

1.100

1.300

38

 

1.300

1.500

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 500 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsce – 1.200 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

§ 3

Traci moc uchwała nr IV/23/2002 r. Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ URBAN