3737

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie

1) przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowa- nej dla celów ustalenia podatku leśnego na rok 2004,

2) określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiąz-
kiem w podatku leśnym

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się cenę drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 roku w wysokości 107,70 zł za 1 m3 jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2004 rok.

§ 2

Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia wymiaru i poboru podatku leśnego zawierające:

1) informację w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 1 do uchwały,

2) deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ URBAN

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. (poz. 3737)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2003 r. (poz. 3737)