3735

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą inną niż leśna lub rolnicza.

§ 2

Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy, której wartość łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia przekracza równowartości 100 tys. EURO.

§ 3

Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali lub w transporcie.

§ 4

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty związane z działalnością gospodarczą:

1) na których są realizowane zadania inwestycyjne polegające na wybudowaniu nowego zakładu pracy, który po uruchomieniu zapewni zatrudnienie dla co najmniej 15 osób,

2) grunty związane z działalnością gospodarczą, na których wybudowano nowy zakład pracy zatrudniający co najmniej 15 osób, który został oddany do użytkowania w ubiegłym roku budżetowym lub zostanie oddany do użytkowania w bieżącym roku budżetowym.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące pola irygacyjne.

3. Obniża się o niżej podany procent wielkość podatku od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą podatnika za każdą nowo zatrudnioną osobę na nowo utworzonym stanowisku pracy w bieżącym roku podatkowym z terenu miasta Oleśnicy.

1) 3% dla podatników zatrudniających 2–10 osób,

2) 2% dla podatników zatrudniających 11–25 osób

3) 1% dla podatników zatrudniających 26–100 osób,

4) 0,50% dla podatników zatrudniających 101–300 osób,

5) 0,25% dla podatników zatrudniających powyżej 300 osób wg średniego stanu zatrudnienia za okres sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza sześciu miesięcy wg średniego stanu zatrudnienia za cały okres.

§ 5

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 3, przysługuje podatnikowi w przypadku utrzymywania zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik spełnił warunek, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Warunek utworzenia nowych stanowisk pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost liczby zatrudnionych w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 6 miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnień do zwolnienia.

4. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę.

5. Podstawą przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 4 ust. 3, jest pisemny wniosek podatnika z adnotacją wydziału finansowego o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta wraz z kopiami deklaracji ZUS uwzględniającymi liczbę etatów za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a jeśli okres prowadzenia działalności nie przekracza 6 miesięcy należy przedłożyć deklaracje począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

6. Podatnik po otrzymaniu zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania raz na kwartał kopii comiesięcznych deklaracji ZUS składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby objęte zwolnieniem.

7. Niespełnienie obowiązku przedkładania co kwartał comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych, o których mowa w ust. 6 skutkuje utratą zwolnienia oraz utratą prawa starania się o ponowne udzielenie ulgi.

8. Zwolnienia nie mają zastosowania do nowych miejsc pracy uruchomionych na bazie likwidowanych uprzednio miejsc pracy bądź działalności.

9. Za zmniejszenie zatrudnienia nie uważa się rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na rentę lub emeryturę.

§ 6

Obniża się o 25% wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług hotelarskich.

§ 7

1. Obniża się o podany niżej procent podatek od nieruchomości podatnikom, którzy nabyli nieużytkowany co najmniej od roku obiekt budowlany i dokonają zmian sposobu użytkowania tego obiektu w celu uruchomienia w nim zakładu pracy i zatrudnią w nim osoby posiadające status bezrobotnych na stałe zamieszkałych w Oleśnicy i utrzymają ten stan zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy.

1) 25% dla podatników, którzy zatrudnią od 5 do 10 osób,

2) 50% dla podatników, którzy zatrudnią od 11 do20 osób,

3) 75% dla podatników, którzy zatrudnią powyżej 20 osób.

2. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane niniejszą uchwałą przysługiwać będą pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełne etaty mieszkańców Oleśnicy, którzy w chwili zatrudnienia nie pozostawali w innym stosunku pracy, ani też nie pobierali świadczeń emerytalno-rentowych.

§ 9

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie Miasta Oleśnicy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 10

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na projekcji filmów.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych za lata 2004–2005 z wyjątkiem § 4 ust. 3 i § 7, który ma zastosowanie także do podatków należnych za rok 2006.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA