3730

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2004 r. w następującej wysokości:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.030,00 zł,

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.150,00 zł.

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.130,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 910,00 zł,

– o liczbie osi – cztery i więcej – 930,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.340,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.390,00 zł,

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.130,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.550,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.650,00 zł,

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.720,00 zł.

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.410,00 zł,

– o liczbie osi – trzy– 1.130,00 zł,

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.240,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.550,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.730,00 zł,

– o liczbie osi – cztery lub więcej – 1.390,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.854,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.960,00 zł,

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2.452,80 zł.

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 800,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.030,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.340,00 zł.

5) Od ciągników siodłowych i balastowych łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.190,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.250,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

– o liczbie osi – dwie – 1.420,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.550,00 zł,

c) powyżej 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.750,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.730,00 zł.

6) Od ciągników siodłowych balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1.490,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.723,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

– o liczbie osi – dwie – 1.937,76 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.830,00 zł,

c) powyżej 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 2.190,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 2.548,65 zł.

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton: 1.150,00 zł.

8) Od przyczep i naczep, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 980,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 1.030,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.080,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

– o liczbie osi – jedna – 1.080,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 870,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 930,00 zł,

c) powyżej 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1.240,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 1.360,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.400,00 zł.

9) Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1.240,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 1.290,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.340,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

– o liczbie osi – jedna – 1.340,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 1.292,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.240,00 zł,

c) powyżej 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1.650,00 zł,

– o liczbie osi – dwie – 1.710,00 zł,

– o liczbie osi – trzy – 1.370,00 zł.

10) Od autobusów zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc – 620,00 zł,

a) równej 15 i poniżej 30 miejsc – 1.030,00 zł,

b) równej i wyższej niż 30 miejsc – 1.630,00 zł.

§ 2

1) Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 620,00 zł,

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.034,00 zł,

– od 9 ton do poniżej 12 ton 1.240,00 zł,

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 870,00 zł,

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.100,00 zł,

– od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.410,00 zł,

c) od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.220,00 zł,

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– do 15 miejsc – 660,00 zł,

– równej 15 i poniżej 30 miejsc – 1.310,00 zł,

– równej i wyższej niż 30 miejsc – 1.730,00 zł.

2) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 470,00 zł,

– powyżej 5,5 tony od 9 ton włącznie – 840,00 zł,

– powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 930,00 zł,

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 640,00 zł,

– od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 830,00 zł,

– od 9 ton i poniżej 12 ton – 930,00 zł,

c) od przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.050,00 zł,

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– do 15 miejsc – 440,00 zł,

– równej 15 i poniżej 30 miejsc – 860,00 zł,

– równej i wyższej niż 30 miejsc – 1.290,00 zł.

§ 3

1. Traci moc uchwała nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2. Traci moc uchwała nr III/42/2002 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI