3726

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. (M.P. Nr 50, poz. 787) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna w kwocie 107,00 zł za 1 m3. Powyższa cena stanowić będzie podstawę naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Trzebnica w 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

CZESŁAW CZERNASTEK