3724

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84
z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala:

§ 1

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe:

1. wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Gminy Sobótka,

2. autobusy stanowiące własność klubów sportowych, wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVI/307/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ANNA KWIAŚNIEWSKA