3176

POROZUMIENIE

z dnia 25 listopada 2003 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Stanisławem Łopatowskim
a Wójtem Gminy Dzierżoniów reprezentowanym przez Pana Waldemara Jaworskiego Zastępcę Wójta Gminy w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o paszportach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 2, poz. 5 z późn. zm.)
oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

Na podstawie art. 15 pkt 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski, zwany dalej “Wojewodą”, oraz Wójt Gminy Dzierżoniów, zwany dalej “Wójtem”, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1

1. Celem zapewnienia obsługi mieszkańców gminy Dzierżoniów w zakresie załatwiania spraw paszportowych Wojewoda powierza nieodpłatnie Wójtowi prowadzenie następujących spraw, wynikających z realizacji powołanej wyżej ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych:

– przyjmowanie podań o wydanie paszportu,

– prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportów,

– wydawanie wnioskodawcom wystawionych przez Wojewodę paszportów,

– prowadzenie ewidencji wydanych wnioskodawcom paszportów,

– odbieranie od zainteresowanych oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu w trybie art. 233 Kodeksu Karnego i art. 86 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– stwierdzanie własnoręczności podpisu rodziców bądź opiekunów prawnych wyrażających zgodę na wystawienie paszportu osobom małoletnim,

– anulowanie dotychczasowych ważnych paszportów osobom odbierającym nowy dokument paszportowy. Anulowania dokonuje się poprzez odbicie pieczątki “anulowano” na stronie zawierającej dane personalne oraz na wszystkich stronach w anulowanym paszporcie i na wewnętrznej stronie pierwszej okładki z jednoczesnym dziurkowaniem tychże stron w miejscu, w którym znajduje się pasek do czytania maszynowego. Powyższą czynność należy potwierdzić adnotacją na podaniu kwestionariuszu paszportowym paszportu wydanego w miejsce anulowanego. Adnotacja powinna zawierać datę anulowania, serię i numer anulowanego paszportu oraz czytelny podpis wraz z pieczątką imienną osoby dokonującej powyższej czynności.

2. Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Wójt realizuje zadania wymienione w § 1 ust. 1 w stosunku do osób zameldowanych na terenie gminy Dzierżoniów na pobyt stały.

§ 3

1. Wójt odpowiada za zgodnie z prawem prowadzenie spraw, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz sprawną organizację ich załatwiania.

2. Wójt zapewnia właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przechowywanie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4

1. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności na zasadach i w sposób określony w art. 23 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie. Zadania Wojewody w tym zakresie wykonuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego, któremu przysługują uprawnienia do:

– wydawania zaleceń pokontrolnych,

– wydawania wiążących wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych porozumieniem.

2. Wójt zobowiązuje się do respektowania zaleceń i wytycznych wynikających z funkcji nadzorczych i kontrolnych Wojewody.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w przypadku:

– naruszenia prawa przy realizacji zadań objętych porozumieniem,

– nierespektowania zaleceń pokontrolnych bądź wydanych wytycznych.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA WÓJTA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

 

 

WALDEMAR JAWORSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI