3173

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 64,00 zł/m3 netto, zgodnie z kalkulacją kosztów ponoszonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr III/12/2002 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY STANKIEWCZ

Załącznik do uchwały Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2003 r. (poz. 3173)