R o z d z i a ł III

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

§ 22

Dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa wyznacza się strefy ochronne:

1. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ wyznacza się, określoną na rysunku planu, strefę ochronną, wynoszącą, 30 metrów, po 15 metrów od osi gazociągu. W granicach strefy obowiązują ustalenia:

a) w odległości 4 metrów, po 2 metry od osi gazociągu, obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów,

b) strefa stanowi obszar, w którym przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłową eksploatację,

c) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

d) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora gazociągu.

2. W granicach terenu zieleni niskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN wyznacza się, określoną na rysunku planu, strefę ochronną, wynoszącą 50 metrów, po 25 metrów od osi gazociągu. W granicach strefy obowiązują następujące ustalenia:

a) w odległości 4 metrów, po 2 metry od osi gazociągu zakaz sadzenia drzew i krzewów,

b) ustala się obowiązek uzgodnienia z Regionalnym Oddziałem Przesyłu we Wrocławiu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

c) strefa stanowi obszar, w którym przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłową eksploatację,

d) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora gazociągu.

3. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN i MR wyznacza się, określoną na rysunku planu, strefę ochronną, wynoszącą 40 metrów, po 20 metrów od osi gazociągu. W granicach strefy obowiązują następujące ustalenia:

a) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych,

b) w odległości po 15 metrów od osi gazociągu zakaz lokalizowania budynków niemieszkalnych,

c) w odległości po 2 metry od osi gazociągu zakaz sadzenia drzew i krzewów,

d) ustala się obowiązek uzgodnienia z Regionalnym Oddziałem Przesyłu we Wrocławiu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

e) strefa stanowi obszar, w którym przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłową eksploatację,

f) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

g) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora gazociągu.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany trasy przebiegu gazociągów po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora sieci oraz na koszt inwestora.

5. W przypadku zmiany przebiegu gazociągów przebieg strefy ochronnej zmienia się analogicznie do trasy przebiegu sieci; szerokość stref i sposób ich zagospodarowania podlega uzgodnieniu z operatorem sieci.

6. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków technicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz po uzgodnieniu z operatorem sieci.

§ 23

Dla gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200 PN 6,3 MPa i DN 300 PN 6,3 MPa, oznaczonych na rysunku planu wyznacza się strefy ochronne:

1. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ wyznacza się, określoną na rysunku planu, strefę ochronną wynoszącą 30 metrów, po 15 metrów od osi gazociągu. W granicach strefy obowiązują ustalenia:

a) w odległości po 2 metry od osi gazociągu zakaz sadzenia drzew i krzewów,

b) strefa stanowi obszar, w którym przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłową eksploatację,

c) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

d) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora gazociągu.

2. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN i LZ wyznacza się, określoną na rysunku planu, strefę ochronną wynoszącą 70 metrów, po 35 metrów od osi gazociągów. W granicach strefy obowiązują następujące ustalenia:

a) w odległości po 2 metry od osi gazociągu zakaz sadzenia drzew i krzewów,

b) ustala się obowiązek uzgodnienia z Regionalnym Oddziałem Przesyłu we Wrocławiu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

c) strefa stanowi obszar, w którym przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jego trwałość i prawidłową eksploatację,

d) ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora gazociągu.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany trasy przebiegu gazociągów po uzgodnieniu i na zasadach określonych przez operatora sieci oraz na koszt inwestora.

4. W przypadku zmiany przebiegu gazociągów przebieg strefy ochronnej zmienia się analogicznie do trasy przebiegu sieci; szerokość stref i sposób ich zagospodarowania podlega uzgodnieniu z operatorem sieci.

5. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków technicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz po uzgodnieniu z operatorem sieci.

§ 24

1. Wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania napowietrznej, dwutorowej linii energetycznej 110 kV, wynoszącą 38 metrów, po 19 metrów od osi linii, określoną na rysunku planu.

2. W granicach strefy obowiązują ustalenia:

a) zakaz lokalizowania budynków,

b) zakaz sadzenia drzew,

c) zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów,

d) teren należy utrzymywać w formie zieleni niskiej.

3. Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości mniejszej niż 19 metrów od linii, pod warunkiem uzgodnienia planu zagospodarowania działki z administratorem sieci.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany trasy przebiegu linii w uzgodnieniu z administratorem sieci.

5. W przypadku zmiany przebiegu linii, przebieg strefy ochronnej zmienia się analogicznie do trasy przebiegu sieci; szerokość stref i sposób ich zagospodarowania podlega uzgodnieniu z administratorem sieci.

§ 25

W granicach określonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych oraz schematycznego zasięgu zabytkowych odkryć stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia:

a) wszelkie inwestycje wymagające prowadzenia prac ziemnych należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

b) inwestor będzie zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych przed realizacją inwestycji.

§ 26

1. Wyznacza się strefę zagrożeń od autostrady, określoną na rysunku planu.

2. Strefa obejmuje teren w odległości 50 metrów od linii rozgraniczającej autostrady A4.

3. W obrębie strefy obowiązują następujące ustalenia:

a) zakaz lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

b) ograniczenia w produkcji rolnej, dopuszczona uprawa roślin nasiennych, przemysłowych, sadzonek drzew i krzewów,

c) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych i produkcyjnych.

4. W przypadku lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy przewidzieć wykonanie zabezpieczeń akustycznych przed przenikaniem ponadnormatywnego hałasu.

§ 27

1. Wyznacza się strefę uciążliwości emisji hałasu od autostrady, określoną na rysunku planu.

2. Strefa obejmuje teren w odległości 150 metrów od linii rozgraniczającej autostradę A4.

3. W obrębie strefy obowiązuje zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych.

4. W przypadku lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy przewidzieć wykonanie zabezpieczeń akustycznych przed przenikaniem ponadnormatywnego hałasu.

§ 28

1. Wyznacza się strefę ochronną terenów kolejowych, określoną na rysunku planu.

2. Strefa obejmuje obszar w odległości 20 metrów od linii rozgraniczającej tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK.

3. W obrębie strefy obowiązuje uzgadnianie wszelkich inwestycji z zarządcą kolei.