R o z d z i a ł I

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania terenów
i kształtowania zabudowy

§ 3

1. Wyznacza się tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ.

2. Są to tereny zalewowe rzeki Ślęzy, które należy utrzymywać jako niezagospodarowane tereny zielone, stanowiące obudowę biologiczną rzeki, zapewniające ciągłość korytarza ekologicznego.

3. Dopuszcza się użytkowanie terenu pod uprawy polowe.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) zabrania się lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku, składowania lub unieszkodliwiania odpadów,

b) zabrania się wykonywania robót i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności: wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót o ile nie są one związane z regulacją i utrzymaniem wód,

c) zabrania się sadzenia drzew lub krzewów o ile nie stanowią one elementów zabudowy biologicznej doliny rzeki i nie służą regulacji wód lub wzmocnieniu brzegów,

d) obowiązuje zakaz zabudowy, w tym związanej z produkcją rolniczą,

e) w obrębie wyznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej gazociągu wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia, obowiązują ustalenia § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 niniejszej uchwały,

f) w granicach stanowiska archeologicznego, określonego na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 25 niniejszej uchwały,

g) ze względu na tereny zalewowe należy unikać prowadzenia sieci i lokalizowania obiektów uzbrojenia technicznego,

h) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i sieci uzbrojenia technicznego, w przypadku braku możliwości innej lokalizacji, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zalaniem wodami powodziowymi,

i) w odległości 3 metrów od linii rozgraniczających z ciekami wodnymi, oznaczonymi na rysunku planu symbolem W, dopuszcza się zagospodarowanie jedynie zielenią niską z jednoczesnym zapewnieniem dostępu do cieków,

j) w granicach strefy zagrożeń od autostrady obowiązują ustalenia § 26 ust. 3 pkt b) niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wyznacza się tereny zieleni wysokiej, oznaczone na rysunku planu symbolem LZ.

2. Tereny położone w zasięgu największej udokumentowanej powodzi z lipca 1997 r.

3. Ustala się jako funkcję podstawową tereny zieleni o charakterze rekreacyjno-sportowym.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych o funkcji rekreacyjno-sportowej, niezawiązanych trwale z gruntem,

b) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury,

c) zabrania się lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku, składowania lub unieszkodliwiania odpadów,

d) zabrania się wykonywania robót i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

e) istniejący staw pozostawia się w niezmienionej formie z możliwością wykorzystania na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. W obrębie wyznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia, obowiązują ustalenia § 23 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem W.

2. Tereny obejmują rzekę Ślęzę i jej dopływy, przeznaczone do utrzymania w niezmienionej formie.

§ 6

1. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD.

2. Są to istniejące ogrody działkowe przeznaczone do pozostawienia w niezmienionej formie.

§ 7

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, szkoła, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

b) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

c) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

d) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL i autostrady A4, określone na rysunku planu,

e) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

f) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

g) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej,

h) w granicach strefy ograniczonego użytkowania napowietrznej linii energetycznej 110 kV, określonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 24 niniejszej uchwały,

i) w granicach strefy ochronnej od terenów kolejowych, określonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 28 niniejszej uchwały,

j) w granicach strefy zagrożeń od autostrady, określonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 26 niniejszej uchwały,

k) w granicach strefy uciążliwości od autostrady, określonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 27 niniejszej uchwały.

6. Dopuszcza się zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez wydzielenie w granicach terenu niepublicznych dróg wewnętrznych, spełniających następujące warunki:

a) drogi jezdne o minimalnej szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających,

b) ciągi pieszo-jezdne o minimalnej szerokości 7 metrów w liniach rozgraniczających,

c) minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m dla dróg z dwoma pasami ruchu oraz 3,5 m dla dróg z jednym pasem ruchu,

d) spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

§ 8

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 2U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

b) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

c) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

d) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL, określone na rysunku planu,

e) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

f) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

g) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej,

h) w granicach schematycznego zasięgu zabytkowych odkryć stanowisk archeologicznych, określonego na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 25 niniejszej uchwały.

6. Dopuszcza się zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez wydzielenie w granicach terenu niepublicznych dróg wewnętrznych, spełniających następujące warunki:

a) drogi jezdne o minimalnej szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających,

b) ciągi pieszo-jezdne o minimalnej szerokości 7 metrów w liniach rozgraniczających,

c) minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m dla dróg z dwoma pasami ruchu oraz 3,5 m dla dróg z jednym pasem ruchu,

d) spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

§ 9

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 3U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

b) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

c) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

d) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL, określone na rysunku planu,

e) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

f) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

g) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej,

h) w granicach stanowiska archeologicznego, określonego na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 25 niniejszej uchwały,

6. Dopuszcza się zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez wydzielenie w granicach terenu niepublicznych dróg wewnętrznych, spełniających następujące warunki:

a) drogi jezdne o minimalnej szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających,

b) ciągi pieszo-jezdne o minimalnej szerokości 7 metrów w liniach rozgraniczających,

c) minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m dla dróg z dwoma pasami ruchu oraz 3,5 m dla dróg z jednym pasem ruchu,

d) spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

§ 10

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 4U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

b) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

c) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

d) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL, określone na rysunku planu,

e) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

f) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

g) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej.

§ 11

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 5U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

b) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

c) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

d) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL, określone na rysunku planu,

e) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

f) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

g) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej.

§ 12

1. Wyznacza się teren usług i produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem 6U/P.

2. Ustala się jako funkcję podstawową usługi i produkcję, z wyłączeniem usług chronionych typu: szpital, przedszkole.

3. Obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej.

4. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora.

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL,

b) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

d) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

e) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej.

§ 13

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.

2. Ustala się jako funkcję podstawową zieleń niską.

3. Tereny stanowią strefy ochronne gazociągów wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia, dla których obowiązują ustalenia § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2.

4. Ustala się jako funkcję dopuszczalną usługi i produkcję, pod warunkiem przełożenia gazociągów wysokiego ciśnienia na zasadach ustalonych przez operatora sieci gazowej i na koszt inwestora.

5. W przypadku lokalizowania zabudowy usługowej i produkcyjnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej,

b) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki inwestora,

c) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

d) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL,

e) miejsca postojowe dla samochodów, w ilości odpowiedniej do prowadzonej działalności, należy wydzielić w granicach własności inwestora,

f) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej drogi 2KL,

g) dopuszcza się lokalizowanie sieci, urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego,

h) grunty w miejscach składowania materiałów, w których powstawać mogą odcieki, należy odpowiednio zabezpieczyć przed infiltracją tych odcieków oraz wyposażyć w systemy odwodnienia,

i) ustala się możliwość zabudowy (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) do 85% powierzchni działki budowlanej.

§ 14

1. Wyznacza się tereny urządzeń z zakresu zaopatrzenia w gaz oznaczone na rysunku planu symbolem EG oraz tereny przepompowni ścieków oznaczone symbolem NOp.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 15

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

2. W granicach strefy oznaczonej jako zasięg największej powodzi z lipca 1997 roku, stanowiącej teren zagrożony zalaniem, ustala się obowiązek poinformowania inwestora, iż nie zaleca się lokalizacji zabudowy na terenach zagrożonych zalaniem.

3. W strefie, o której mowa w ust. 2 ustala się obowiązek indywidualnego zabezpieczenia zabudowy celem zminimalizowania szkód powodziowych.

4. W granicach terenu obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni 1000 m2,

b) dopuszcza się zmniejszenie o 10% minimalnej powierzchni działki, w uzasadnionych przypadkach,

c) wjazdy na działki budowlane ustala się z drogi dojazdowej KD,

d) obowiązuje forma zabudowy wolno stojąca lub bliźniacza, ustala się zakaz zabudowy szeregowej,

e) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu konstrukcyjnego,

f) obowiązuje zakaz stosowania podpiwniczenia,

g) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 600, krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

h) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną na rysunku planu, w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KD,

i) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych do obsługi komunikacyjnej terenu MR.

5. W granicach strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia obowiązują ustalenia § 22 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 16

1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MR.

2. W granicach strefy oznaczonej jako zasięg największej powodzi z lipca 1997 roku, stanowiącej teren zagrożony zalaniem, ustala się obowiązek poinformowania inwestora, iż nie zaleca się lokalizacji zabudowy na terenach zagrożonych zalaniem.

3. Obowiązuje zakaz podziału terenu w celu wydzielania nowych działek budowlanych.

4. W granicach terenu obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić przez drogi wewnętrzne,

b) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną na rysunku planu, w odległości 30 metrów od linii rozgraniczającej z rzeką Ślęzą oznaczoną na rysunku planu symbolem W,

c) strefę 30 metrów, pomiędzy linią rozgraniczającą rzeki Ślęzy a nieprzekraczalną linią zabudowy, należy zagospodarować zielenią tak, aby strefa ta pełniła funkcje przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki Ślęzy oraz obudowy biologicznej (biofiltra) tej rzeki,

d) ze względu na położenie w zasięgu największej udokumentowanej powodzi z lipca 1997r. ustala się obowiązek indywidualnego zabezpieczenia zabudowy celem zminimalizowania szkód powodziowych,

e) obowiązuje zakaz stosowania podpiwniczenia,

f) zabrania się lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,

g) zabrania się wykonywania robót i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią.

5. W granicach strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia obowiązują ustalenia § 22 ust. 3 niniejszej uchwały.