3170

UCHWAŁA RADY GMINY W KOBIERZYCACH

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
północnej części obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr LVII/466/02 Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 7 marca 2002 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka, obejmujący obszar w granicach opracowania, określonych na rysunku planu.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do uchwały.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie:

a) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) linii rozgraniczających ulic, placów oraz dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi,

c) terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,

d) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

e) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury,

f) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalnych lub minimalnych wskaźników intensywności zabudowy,

g) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

i) tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

4. Następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

a) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) oznaczenia funkcji podstawowych terenów,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) gazociąg wysokiego lub podwyższonego średniego ciśnienia ze strefą ochronną,

e) linia elektroenergetyczna ze strefą ograniczonego użytkowania,

f) strefa ochronna od obszaru kolejowego,

g) strefa zagrożeń od autostrady,

h) strefa uciążliwości od autostrady,

i) stanowisko archeologiczne i schematyczny zasięg zabytkowych odkryć stanowisk archeologicznych.

§ 2

1. Użyte w tekście niniejszej uchwały określenia oznaczają:

a) teren – obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, posiadający oznaczenie literowe,

b) funkcja podstawowa – określone w tekście i na rysunku planu przeznaczenie terenu,

c) funkcja dopuszczalna – określona w tekście funkcja terenu, inna niż podstawowa, dopuszczona na danym terenie pod warunkiem spełnienia określonych w tekście uchwały warunków,

d) granica opracowania – określona na rysunku planu granica terenów, dla których obowiązujące są ustalenia niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł I

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania terenów
i kształtowania zabudowy

 

 

R o z d z i a ł II

Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 17

1. Wyznacza się publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KL.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna, maksymalna 25 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu, minimalna szerokość jezdni 6,5 m,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 18

1. Wyznacza się publiczną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 2KL.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu, minimalna szerokość jezdni 6,5m,

c) droga do obsługi projektowanych terenów usługowych i produkcyjnych,

d) w liniach rozgraniczających drogi, na jej południowym krańcu, wyznaczony został plac manewrowy do parkowania i zawracania, który należy przystosować do ruchu dużych samochodów ciężarowych z przyczepami,

e) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

f) odległość zewnętrznej krawędzi jezdni od zespołu zaporowo-upustowego zlokalizowanego na gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 PN 1,6 MPa, nie może być mniejsza niż 6 metrów.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu lub szerokości w liniach rozgraniczających drogi 2KL, jeżeli względy techniczne wynikające z rozwiązań projektowych drogi Bielany-Łany-Długołęka, z którą droga 2KL będzie posiadać skrzyżowanie poza granicami opracowania, będą tego wymagać.

4. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej miejsc skrzyżowania drogi z gazociągami określonymi na rysunku planu, na etapie projektu budowlanego.

§ 19

1. Wyznacza się drogę dojazdową, określoną na rysunku planu symbolem KD.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu, minimalna szerokość jezdni 5,5 metra,

c) droga do obsługi projektowanych terenów mieszkaniowych, zakończona na północnym krańcu placem manewrowym,

d) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 20

1. Wyznacza się publiczną drogę wewnętrzną, określoną na rysunku planu symbolem 1KW.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu, minimalna szerokość jezdni 5,0 m.

§ 21

1. Wyznacza się tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolem KK.

2. Tereny obejmują istniejącą linię kolejową do pozostawienia w niezmienionej formie.

R o z d z i a ł III

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

 

 

R o z d z i a ł IV

Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia technicznego

§ 29

1. Ustala się zasadę prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających dróg.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w granicach pozostałych terenów w przypadku braku innej możliwości, pod warunkiem zapewnienia dostępu administratorom sieci.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń i obiektów uzbrojenia technicznego, jako towarzyszących inwestycjom, na terenach własnych inwestorów.

§ 30

1. Projektowane tereny usług i produkcji, oznaczone na rysunku planu symbolem 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P, 5U/P i 6U/P, należy zaopatrzyć w wodę z miejskiego systemu wodociągowego, w południowej części miasta Wrocławia.

2. Tereny przeznaczone pod zabudowź mieszkaniową oznaczone na rysunku planu symbolem MN nalećy zaopatrzyę w wodź z istniejącego w ulicy Pszennej wodociągu Ř160.

§ 31

1. Odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

2. Docelowo zakłada się z projektowanych terenów usług i produkcji, przerzut ścieków przy pomocy systemu tłoczno-grawitacyjnego do systemów kanalizacji miasta Wrocławia.

3. Dopuszcza się możliwość lokalizowania przepompowni ścieków na terenie własnym inwestora.

4. Dopuszcza się stosowanie bezodpływowych, szczelnych zbiorników na ścieki komunalne i przemysłowe oraz okresowe ich wywożenie do punktu zlewnego oczyszczalni, do czasu zrealizowania systemu kanalizacji sanitarnej.

5. W przypadku wytwarzania ścieków o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach, wymagane jest podczyszczanie ścieków na terenie własnym inwestora.

6. Dopuszcza się możliwość realizowania oczyszczalni zakładowych na terenie własnym inwestora, do czasu wybudowania systemu kanalizacyjnego.

7. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, należy skanalizować i włączyć do systemu przerzutowego ścieków dla miasta Wrocławia.

§ 32

1. Zakłada się budowę kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych częściowo do istniejącego rowu melioracyjnego, częściowo do miejskiej kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych przez administratora rowu i sieci.

2. W przypadku obecności w ściekach deszczowych substancji ropopochodnych lub chemicznych, obowiązuje ich neutralizowanie na terenie własnym inwestora.

3. Dla kanalizacji deszczowej realizowanej dla dróg dojazdowych i parkingów należy zastosować osadniki neutralizujące substancje ropopochodne i oleje.

4. Obowiązuje utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których mogłoby dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi.

§ 33

Zakłada się zaopatrzenie w gaz sieciowy poprzez budowę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg, na warunkach określonych przez administratora sieci.

§ 34

Do celów grzewczych należy wykorzystać gaz sieciowy, energię elektryczną lub inne źródła charakteryzujące się małą emisją zanieczyszczeń.

§ 35

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę sieci kablowych średniego napięcia i rozdzielczych niskiego napięcia, na warunkach określonych przez administratora sieci.

2. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P, 5U/P, 6U/P jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych, na warunkach określonych przez administratora sieci.

3. Należy zapewnić dojazd i dostęp do sieci i stacji transformatorowych.

§ 36

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują odrębne przepisy szczególne i gminne.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 37

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

§ 38

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia: miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/97/92 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 kwietnia 1992 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 7 z dnia 15 czerwca 1992 r. poz. 52.

§ 39

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JANUSZ GARGAŁA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzycach z dnia 23 października 2003 r. (poz. 3170)