3169

UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 54/11 w Borku

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Głogów uchwala,
co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 54/11 w Borku, obejmujący ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz rysunek planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

1. Celem planu jest przeznaczenie działki nr 54/11 o powierzchni 1,91 ha, położonej Borku, na mieszkaniową zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych oraz wewnętrzny układ komunikacyjny. Plan ustala wewnętrzne podziały działki 54/11, związane z funkcjami poszczególnych terenów, określonymi w § 4 – 7.

2. Przedmiot ustaleń planu obejmuje: przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania, zasady kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, zasady podziału terenu na działki budowlane, zasady obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego terenu, zasady ochrony środowiska oraz skutki prawne uchwalenia planu.

3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie przepisów § 3 – 9 niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 3

1. Ustala się przebieg linii:

a) rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania – jako obowiązujące – wyznaczone na rysunku planu liniami ciągłymi,

b) wewnętrznych podziałów terenów o jednakowym sposobie użytkowania – jako obowiązujących – wyznaczonych na rysunku planu liniami ciągłymi i jako orientacyjnych – wyznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi, podlegające uściśleniu w toku ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy od osi istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV – na 14,5 m od osi linii,

d) od granicy jezdni drogi wojewódzkiej nr 330 kategorii Z 1/2 na 30 m – dla nowej zabudowy.

e) obowiązujących linii zabudowy od granic pasów drogowych ulic dojazdowych D 1/2 na 5 m.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenów wynikające z ochrony środowiska:

a) działalność inwestycyjna i funkcjonowanie obiektów nie powinny powodować zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie może przekraczać granic własnej działki,

b) zaleca się stosowania do celów grzewczych przyjaznych dla środowiska paliw – docelowo energii elektrycznej, oleju opałowego i gazu,

c) usuwanie odpadów według stosowanego w gminie systemu gospodarki komunalnej ze składowaniem na wysypisku centralnym,

d) oddziaływania na środowisko ewentualnych urządzeń usługowych, usytuowanych na terenach mieszkaniowych, nie może przekraczać granic poszczególnych własnych działek.

3. Ustala się następujące zasady ochrony wartości historycznych:

a) Ze względu na położenie terenu objętego planem w pobliżu zabytkowego parku dworskiego oraz tradycyjnej zabudowy wiejskiej skala budynków i ich wystrój zewnętrzny powinna harmonizować z otoczeniem.

b) Ze względu na położenie części obszaru objętego planem w obrębie stanowiska archeologicznego inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Ustala się zasady uzbrojenia terenu:

a) dostawa wody z istniejących sieci wodociągu zbiorczego, biegnącej wzdłuż istniejącej drogi osiedlowej nr działki 356 oraz wzdłuż drogi gruntowej do Przedmościa – nr działki 84/1. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków I etapie do własnych zbiorników bezodpływowych. Ze względu na położenie terenu w pobliżu ujęcia wody dla b. PGR w Borku – dz. 369/6 – wprowadza się obowiązek likwidacji zbiorników i odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej, z chwilą oddania jej do użytku. Energia elektryczna i telefony z istniejących sieci i urządzeń pokazanych na rysunku planu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na średnio 7.160 – 8.500 kWh/rok a zapotrzebowanie mocy na przyłączu na 9–11 kW na jedną nowo projektowaną działkę. Zaleca się ogrzewanie budynków paliwami ekologicznymi, jak olej opałowy, energia elektryczna. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej średnioprężnej sieci gazowej z reduktorami w poszczególnych budynkach.

b) ustala się, że nowo projektowane sieci uzbrojenia, wymienione z punkcie a), można projektować w pasach rozgraniczających ulice i drogi w uzgodnieniu i na warunkach, określonych przez ich administratorów. W wypadkach uzasadnionych przez względy techniczne lub inne uwarunkowania terenowe sieci można prowadzić poza pasem drogowym w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości,

c) ustala się wykorzystanie istniejącego uzbrojenia dla potrzeb realizacji planu,

d) ustala się zasadę kompleksowego projektowania dróg z uzbrojeniem technicznym wyprzedzająco względem inwestycji kubaturowych projektowanych przy drogach.

e) W przypadkach występowania kolizji nowych obiektów z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi przebudowa kolidujących sieci będzie możliwa po uzyskaniu z Zakładu Energetycznego w Legnicy warunków przebudowy kolidujących urządzeń i zawarcia umowy o usunięcie kolizji.

R o z d z i a ł III

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów objętych planem

§ 4

Dla terenu 1 MN/2003 ustala się:

1. Istniejąca zabudowa jednorodzinna – budynek mieszkalny i gospodarczy do adaptacji ze stanu istniejącego. Dopuszcza się zmiany odpowiadające ustaleniom § 5.

2. Wprowadza się zakaz zabudowy pasa terenu szerokości 4 m od strony drogi wojewódzkiej nr 330.

3. Dojazd na działkę – jak w stanie istniejącym – jak pokazano na rysunku planu. Obowiązuje służebność przejazdu.

§ 5

Dla terenów 2 MN/UC/20035 MN/UC/2003 ustala się:

a) Wolno stojąca i jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.

b) Budynki mieszkalne wysokości do 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe. Dachy dwu- lub więcej spadowe, symetryczne, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi.

c) Ze względu na wysokie położenie zwierciadła wód gruntowych zaleca się płytkie posadowienie fundamentów.

d) Zaleca się umieszczanie ewentualnych usług w parterach budynków mieszkalnych. Dopuszcza się także sytuowanie wolno stojących budynków gospodarczych lub usługowych.

e) Usytuowanie budynków mieszkalnych i innych na warunkach określonych przez przepisy szczególne. Odległość obowiązującej linii zabudowy od granicy z ulicami dojazdowymi D 1/2 ustala się na 5 m.

f) Zaleca się realizację zieleni na działkach w postaci upraw ogrodniczych, drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Działki należy ogrodzić w sposób jednolity. Zaleca się stosowanie materiałów naturalnych, szczególnie drzewa i kamienia, dopuszcza się ogrodzenia z elementów stalowych z wyłączeniem odpadowych.

g) Dojazd na działki z ulic dojazdowych 6 D1/2/2003 i 7 D1/2/2003. Parkingi dla korzystających z urządzeń usługowych należy urządzać na własnych działkach. Dojazd do działki projektowanej do wydzielenia ze wschodniej części terenu 2 MN/UC – wspólny z istniejącym dojazdem na teren 1 MN – jak pokazano na rysunku planu.

h) Uzbrojenie inżynieryjne terenu, co najmniej w sieć wodną i elektroenergetyczną, powinno wyprzedzać jego zabudowę, określoną w pktach a) – e).

§ 6

Dla terenów 6 D 1/2/2003 ustala się:

Wewnętrzna niepubliczna ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i jezdniach dwupasowych szerokości 5,0 m, z pasami postojowymi od strony południowej.

§ 7

Dla terenu 7 D 1/2/2003 ustala się:

Poszerzenie istniejącej publicznej drogi dojazdowej na osiedle domków – nr działki 54/3 do normatywnej szerokości 10 m.

§ 8

Dla terenu 8 Z 1/2/2003 ustala się:

Teren przeznaczony do włączenia do pasa drogowego istniejącej drogi wojewódzkiej nr 330 – ulicy zbiorczej – dla uzyskania jej normatywnych parametrów.

R o z d z i a ł IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9

Do czasy realizacji planu tereny nim objęte pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 10

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Wójt Gminy Głogów pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 2% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11

Plan jest przepisem gminnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Krystyna Grzegorek

Załącznik do uchwały Rady Gminy Głogów z dnia 26 września 2003 r. (poz. 3169)