3167

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/365/02 Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
w gminie Polkowice

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 168, poz. 1383; z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/365/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 po wyrazie “czynszu” dodaje się wyrazy “i ich maksymalne wartości procentowe”,

2) § 6 otrzymuje brzmienie: “Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Polkowic”,

3) § 12 otrzymuje brzmienie: “Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK