3166

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 3 pkt 2 uchwały nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XVIII/228/00 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 3 skreśla się wyrażenie: “rent socjalnych”,

2) w § 6 pkt 8 dodaje się literę “i” o treści “Dom Dziennego Pobytu”,

3) każde użyte w statucie wyrażenie “Zarząd Miasta i Gminy Strzelin” zastępuje się użytym w odpo-wiednim przypadku wyrażeniem “Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ