3165

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 18 listopada 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późń. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ulicy w granicy działki nr 210/1 położonej w Piechowicach, obręb Górzyniec, nadaje się nazwę “WRZOSOWA”

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

JAN GASZ

Załącznik do uchwały Rady Miasta Piechowice z dnia 18 listopada 2003 r. (poz. 3165)