3163

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydawania w 2004 roku
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Liczba przeznaczonych do wydawania w 2004 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w mieście Bolesławiec wynosi 20.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń Rady Miasta i Urzędu Miasta oraz w Telewizji Lokalnej “Azart-sat”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI