3081

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Prusicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym 85% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, pozostających w ich użytkowaniu wieczystym, i stanowiących własność Gminy Prusice, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Mariusz Kiepul