3080

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 15 października 2003 r.

w sprawie ustalenia limitu licencji na wykorzystywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Na terenie gminy i miasta Środa Śląska ustala się na rok 2004 limit nowych licencji na wykonywanie transportu taksówką w liczbie 16.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Waldemar Wawrzyński