3078

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 15 października 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, w tym terenu górniczego “Chwalimierz II”, w gminie Środa Śląska, obejmującej działki w obrębie Chwalimierz

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku uchwałą nr XLIII/448/02 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, w tym terenu górniczego “ Chwalimierz II”, w gminie Środa Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr XI/98/97 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1997 roku – obejmującą działki w obrębie Chwalimierz.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, na którym określono granice terenu objętego zmianą planu oraz ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

Przedmiotem zmiany planu są ustalenia obejmujące:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o rożnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

– lokalne warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu;

– szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych;

– tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3

Obszar planu graniczy od północy z rowem R-X1, do którego przylegają obszar i teren górniczy złoża surowca ceramiki budowlanej “Chwalimierz II”, ustalone koncesją Wojewody Wrocławskiego z dnia 11 lipca 1995 r. Koncesja została wydana przedsiębiorcy obecnie eksploatującemu to złoże, firmie: “Röben” Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Podstawą zamierzeń górniczych na obszarze zmiany planu jest dokumentacja geologiczna obejmująca powiększenie złoża “Chwalimierz II”, przyjęta bez zastrzeżeń przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (pismo z dnia 18 grudnia 2002 r. znak SR IV.7414-31/2002). Granice poszerzenia udokumentowanego złoża określono na rysunku zmiany planu.

Po uchwaleniu niniejszej zmiany planu, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie koncesji, uwzględniającej powiększenie złoża “Chwalimierz II”. Eksploatację kopaliny winno poprzedzić opracowanie projektu zagospodarowania złoża oraz planu ruchu zakładu górniczego.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej teren, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć cały teren objęty zmianą planu, w granicach określonych na rysunku zmiany planu,

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności związanej z wydobywaniem kopalin ze złoża,

6) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją,

7) terenie górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego,

8) zakładzie górniczym – należy przez to rozumieć wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze,

9) terenie związanym z powierzchniową eksploatacją złoża – należy przez to rozumieć obszar, w obrębie którego określony zostanie wg koncesji teren górniczy i obszar górniczy.

§ 5

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem PE związany jest z powierzchniową eksploatacją nowo udokumentowanej części złoża surowca ceramiki budowlanej “Chwalimierz II”, położonej na południe od rowu melioracyjnego R-X1.

Na terenie tym przewiduje się lokalizację zakładu górniczego, w granicach którego znajdować się będą:

– obszar górniczy,

– tymczasowe zwałowiska zewnętrzne nadkładu i humusu,

– zwałowiska wewnętrzne,

– czasowe składowiska kopaliny,

– urządzenia infrastruktury kopalni.

Zbędne dla technologii zakładu górniczego fragmenty działek zostaną zadrzewione.

2. Złoże objęte zmianą planu eksploatowane będzie jako kontynuacja systemu i technologii stosowanej w obrębie obszaru górniczego określonego koncesją Wojewody Wrocławskiego z dnia 11 lipca 1995 r. Eksploatacja prowadzona będzie jednym piętrem, o maksymalnej docelowej wysokości ściany 20 m. Kopalina urabiana będzie za pomocą spycharek gąsienicowych. Transport urobku z kopalni do zakładu przewiduje się za pomocą przenośników taśmowych.

Geologiczne zasoby bilansowe złoża na obszarze 32,4 ha, zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża ceramiki budowlanej “Chwalimierz II” w kat. B + C1 wynoszą 4706,81 tys. m3 (w tym kat. B – 4090,38 tys. m3, kat C1 – 616,43 tys. m3).

3. Granice eksploatacji wyznaczy przebieg górnych krawędzi skarp złożowych projektowanego wyrobiska.

Przy ustalaniu granic eksploatacji należy uwzględnić pasy ochronne o szerokości :

– 25 m – od gazociągów f 300 i ciśnieniu 6,3 MPa,

– 20 m – od gazociągów f 300 i ciśnieniu 1,6 MPa,

– 10 m – od dróg gruntowych,

– 6 m – od przyległych gruntów rolnych,

– 10 m – od cieku powierzchniowego.

4. Obszar planu od północy graniczy z rowem melioracji szczegółowych R-X1 który przebiegając przez złoże, wymagać będzie przełożenia. Przewiduje się przełożenie rowu w dwóch etapach, na tereny położone od strony południowej, objęte obszarem zmiany planu, wg projektu technicznego, który należy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Nowe usytuowanie rowu nie może przekroczyć granic pasa ochronnego od gazociągu.

5. W wyrobisku poeksploatacyjnym przewiduje się zwałowisko wewnętrzne. W miarę postępu frontu robót wydobywczych, zwałowisko to będzie się powiększać w kierunkach wschodnim i południowym.

§ 6

Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem RP przeznaczone są pod uprawy polowe, tj. utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania. Na terenach tych ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy.

§ 7

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

1. Na obszarze planu oraz terenach przyległych znajduje się sieć drenarska, w związku z czym w trakcie robót ziemnych należy liczyć się z koniecznością przebudowy systemu drenarskiego. Zmiany w sieci należy wykonywać w oparciu o dokumentacje przebudowy obecnego systemu drenarskiego, którą należy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Zapewnienie utrzymania prawidłowego zmeliorowania przyległych pól należy do obowiązku przedsiębiorcy.

2. Ustala się leśno-wodny kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji rekultywacyjnej i złożenia jej do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej.

3. Wszelkie zmiany w systemie urządzeń wodnych, znajdujących się poza obszarem górniczym, mogą być dokonywane tylko na podstawie operatów wodno-prawnych, sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.).

4. Glebę z gruntów rolnych obszaru górniczego należy zdejmować sukcesywnie, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do postępującego frontu robót wydobywczych. Zwałowisko gleby nie powinno być wyższe niż 2–3 m. Zdejmowaną glebę zwałować w wyznaczonych miejscach poza granicami udokumentowanego złoża lub w obrębie złoża, ale nie na obszarze projektowanej eksploatacji. Po zakończeniu wydobywania kopaliny, wykorzystać ją do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, celem nadania temu terenowi funkcji przyrodniczej, o charakterze wodno-leśnym.

5. Dla mas nadkładowych przewidziano tymczasowe zwałowiska położone w części południowo-zachodniej obszaru planu. Po wyeksploatowaniu kopaliny z południowej części złoża, masy nadkładowe przemieścić na teren zwałowiska wewnętrznego.

6. Na terenach niezainwestowanych przewidzieć zieleń wysoką i średniowysoką, wkomponowaną w istniejący krajobraz.

§ 8

Ustala się następujące uwarunkowania w zakresie ochrony dóbr kultury.

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w strefie osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego. Na terenie położonym na zachód od granicy udokumentowanego złoża “ Chwalimierz II”, znajduje się udokumentowane, zabytkowe stanowisko archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych pod numerem 9/41/79-24 AZP – osada późnośredniowieczna. Uwzględniając powyższe, roboty ziemne związane z eksploatacją złoża wymagają uzgodnienia z Wydziałem Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, a mogą być realizowane po uzyskaniu zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie robót ziemnych na terenie zakładu górniczego, w trybie prac konserwatorskich. Polegać one będą na prowadzeniu stałego nadzoru archeologicznego przy zbieraniu warstwy humusowej oraz wyprzedzających ratowniczych badaniach archeologicznych przez uprawnionego archeologa na koszt przedsiębiorcy, na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.). Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia Wydziału Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Wzdłuż wschodniej granicy obszaru planu przebiega droga publiczna, o klasie technicznej drogi lokalnej KL. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), przyjęto szerokość tej drogi w liniach rozgraniczających = 15 m, co nie wymaga wyznaczenia w planie rezerwy terenowej na jej modernizację.

2. Polną drogę gminną przebiegającą przez obszar planu, oznaczoną symbolem KW oraz drogi przyległe do granicy opracowania planu, stanowiące dojazdy do działek rolnych, pozostawia się bez zmian.

§ 10

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Obsługa techniczna, administracyjna i socjalna zakładu górniczego na obszarze planu, zapewniona będzie przez zaplecze znajdujące się na terenie zakładu “Röben’ Ceramika Budowlana Sp z o.o. Nie przewiduje się budowy sieci wodociągowej i urządzeń sanitarnych na obszarze planu.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) Zakład Energetyczny Wrocław S.A. zapewni przyłączenie terenu objętego zmianą planu do sieci energii elektrycznej, na warunkach określonych w art. 9, 20 i 46 tej ustawy.

3. Przez obszar planu przebiegają gazociągi przesyłowe:

1) wysokiego ciśnienia relacji Załęcze – Radakowice – Zgorzelec o f 300 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa,

2) wysokiego ciśnienia, stanowiącego odgałęzienie do cegielni “Röben” o f 100 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa,

3) podwyższonego średniego ciśnienia relacji Wrocław Ołtaszyn – Biernatki o f 300 oraz ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa,

4) podwyższonego średniego ciśnienia , stanowiącego odgałęzienie do cegielni ZCB Chwalimierz o f 150 oraz ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa.

Wzdłuż gazociągów zachować strefy ochronne, w obrębie których:

– operator gazociągów jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na ich trwałość i prawidłową eksploatację,

– przed wydaniem pozwolenia na budowę obiektów sytuowanych wzdłuż strefy ochronnej, należy uzgodnić z zarządcą gazociągów lokalizację tych obiektów,

– zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy,

– należy zapewnić swobodny dojazd do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodne przemieszczanie się wzdłuż gazociągów,

– dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągów,

– zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m, tj. po 2 m od osi gazociągu,

– zakazuje się prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji.

Przed rozpoczęciem eksploatowania kopaliny w rejonie gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia, należy przedłożyć Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu we Wrocławiu, analizę stateczności skarp, w celu ostatecznego określenia szerokości strefy ochronnej gazociągu, na tych odcinkach.

§ 11

W granicach terenu objętego niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, w tym terenu górniczego “Chwalimierz II”, gmina Środa Śląska, zatwierdzonego uchwałą nr XI/98/97 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego z dnia 17 marca 1998 r. Nr 4, poz. 26).

§ 12

Tereny objęte zmianą planu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z jego ustaleniami, należy użytkować w sposób dotychczasowy, tj. na cele rolnicze.

§ 13

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) – w wysokości 30%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Waldemar Wawrzyński

Załącznik do uchwały Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003 r. (poz. 3078)