3043

UCHWAŁA RADY GMINY W CIEPŁOWODACH

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i podawania na terenie gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Ciepłowodach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie gminy Ciepłowody:

  1. 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  2. 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się zasady usytuowania miejsc i warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ciepłowody zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Ciepłowody nr 176/ /XXXIX/98 r. z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ciepłowody.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepłowodach i poszczególnych sołectwach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MARIAN KOZYRA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 29 października 2003 r. (poz. 3043)

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

Lp.

Miejscowość

Liczba punktów

1

2

3

1.

Baldwinowice

1

2.

Brochocin

1

3.

Cienkowice

1

4.

Ciepłowody

7

5.

Czesławice

1

6.

Dobrzenice

2

7.

Jakubów

1

8.

Janówka

1

9.

Karczowice

1

10.

Kobyla Głowa

1

11.

Koźmice

1

12.

Muszkowice

1

13.

Piotrowice Pol.

1

14.

Stary Henryków

2

15.

Targowica

2

16.

Tomice

1

17.

Wilamowice

1

 

26

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 29 października 2003 r. (poz. 3043)

Zasady usytuowania miejsc, warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ciepłowody otrzymują podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową, gastronomiczną, usytuowane w miejscach dostępnych dla klientów warunkujących bezpieczeństwo, usytuowane w miejscach stałych.

2. Placówki sprzedające alkohol winny spełniać przewidziane prawem warunki dotyczące zasad sprzedaży, zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także inne jak ochrona przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, przepisach budowlanych, ppoż. sanitarnych i ochrony środowiska.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzić mogą punkty usytuowane w miejscach dostępnych dla klientów, warunkujących bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom.

4. Placówki handlowe które usytuowane są pobliżu szkół i obiektu kultu religijnego mogą otrzymać zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkolnej, Rady Parafialnej, Policji oraz innych organizacji działających na terenie danego sołectwa.

5. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych winien być oznaczony na zewnątrz. Oznaczenie winno zawierać:

– imię i nazwisko podmiotu gospodarczego,

– godziny otwarcia placówki,

– oznaczenie prowadzenia rodzaju działalności.

W przypadku sprzedaży w godz. 2200–600, należy posiadać zgodę Wójta Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rad Sołeckich, Policji oraz innych organizacji działających na terenie danego sołectwa.

6. Podmiot prowadzący działalność zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym, oraz informacje dot. szkodliwości spożywania alkoholu.

7. Zezwolenie cofa się w przypadku:

Nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, sprzedaży tych napojów osobom nieletnim, nietrzeźwym, wydawaniem alkoholu na kredyt, zakłócania porządku publicznego, sprzedawania alkoholu pochodzącego z nielegalnego źródła, nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.

8. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

– na terenie targowisk, straganach,

– na trenie placówek służby zdrowia, szkołach, zakładów pracy, boisk,

– w obiektach takich jak przyczepy campingowe, barakowozy, namioty tj. w obiektach, które nie są na stałe związane z gruntem,

– w czasie trwania i w miejscu organizowania imprez sportowych, a także w handlu obnośnym i obwoźnym,

– placówkom nieposiadającym sanitariatów.

9. Wójt Gminy może odstąpić od ogólnie przyjętych zasad, jeżeli prowadzenie sprzedaży zgodnie z opinią Rad Sołeckich, Sołtysów, Rad Parafialnych itp. nie spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu działalności instytucji i organizacji mieszczących się w ww. obiektach i w ich pobliżu (centralne położenie na wsiach).