3042

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCY ZĄBKOWICKIM

z dnia 26 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/134/00 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/134/00 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 pkt 2 skreśla się wyrazy Os. B. Chrobrego 51.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Skraba