R o z d z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 12

1. Skład Rady wynosi 15 radnych.

2. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

3. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 13

Radę Gminy tworzą radni z wybranymi spośród nich:

1. Przewodniczącym,

2. Wiceprzewodniczącym,

3. Komisją Rewizyjną,

4. Komisjami stałymi wymienionymi w Statucie,

5. Komisjami doraźnymi do określonych zadań.

§ 14

1. Rada ze swego grona powołuje następujące komisje stałe:

a) Komisję Rewizyjną,

b) Komisję Budżetowo-Finansową,

c) Komisję Strategii i Rozwoju.

2. Rada ze swego grona w drodze uchwały może powołać inne stałe lub doraźne komisje problemowe na określony czas lecz nie dłuższy niż na okres kadencji, a także ustala liczbę członków i ich skład osobowy oraz przedmiotowy zakres działania.

3. Przewodniczących Komisji innych niż Rewizyjna wybierają członkowie właściwych Komisji spośród radnych wchodzących w skład tej komisji.

4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

5. Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych.

6. Komisje przedkładają do zatwierdzenia Radzie półroczne plany pracy w terminie do końca półrocza na kolejne półrocze oraz sprawozdanie z ich działalności do 31 marca za rok poprzedni.

7. Posiedzenia komisji muszą być protokołowane.

8. O terminie posiedzeń komisji ich przewodniczący zawiadamiają mieszkańców poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

§ 15

1. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania ustawowe oraz zadania kontrolne zlecone przez Radę odrębną uchwałą nieobjęte planem pracy komisji.

2. Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim.

Sprawozdanie powinno zawierać:

– liczbę , przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli,

– wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

– opinie i wnioski podjęte przez komisję,

– wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty.

3. Komisja Rewizyjna dokonując kontroli bada w szczególności gospodarkę finansową stosując kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

4. Komisja Rewizyjna wykonując swoje zadania może za zgodą Rady korzystać z pomocy fachowców w dziedzinie będącej przedmiotem kontroli.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny będący:

1) Przewodniczącym Rady,

2) Wiceprzewodniczącym Rady,

3) przewodniczącym Komisji stałej Rady,

4) pracownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

§ 16

1. Do zadań Komisji Budżetowo-Finansowej należy opiniowanie zmian budżetu Gminy, proponowanych przez Burmistrza w zakresie dochodów i wydatków własnych Gminy.

2. Do zadań Komisji Strategii i Rozwoju należy w szczególności:

1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez radnych,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,

3) przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Rady.

§ 17

1. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, Rada wybiera wyłącznie Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego.

2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej i funkcją Przewodniczącego Komisji stałej Rady.

3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowanie projektu porządku obrad,

c) dokonanie otwarcia sesji,

d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§ 18

Przewodniczący Rady w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom Rady,

3) ustala porządek obrad i poddaje pod głosowanie zmiany do porządku,

4) przedkłada Radzie informacje o pracach podejmowanych przez niego między sesjami,

5) odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji radnych składanych w okresie między sesjami,

6) kieruje do komisji sprawy wynikłe w okresie między sesjami jeśli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej,

7) sprawuje policję sesyjną,

8) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

9) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

10) podpisuje uchwały Rady,

11) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

12) przewodniczy i zwołuje pierwsze posiedzenie komisji,

13) w ustalonych terminach i miejscach sprawuje dyżury,

14) prowadzi korespondencję w zakresie związanym z organizacją pracy Rady,

15) podejmuje czynności z zakresu prawa pracy w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale,

16) prowadzi rejestr Klubów Radnych,

17) dba o autorytet Rady.

§ 19

Uprawnienia Przewodniczącego Rady:

1) korzysta z pomocy prawnej zapewnionej przez Burmistrza,

2) wyznacza do prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącego Rady,

3) zwołuje posiedzenia Komisji w razie nieobecności przewodniczącego Komisji lub odmowy zwołania przez przewodniczącego komisji.

§ 20

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 21

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.