3037

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje

STATUT MIATA I GMINY TWARDOGÓRA

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

Służąc Miastu i Gminie o ponadsiedmiowiekowej tradycji, dla wypełnienia zadań publicznych, dbając o rozwój wspólnoty samorządowej, okazując troskę o każdego mieszkańca, budując ład prawny i moralny, uchwalamy niniejszy ustrój i porządek.

§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój Miasta i Gminy Twardogóra,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Twardogóra oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Twardogórze, Komisji Rady Miejskiej w Twardogórze,

4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Twardogórze,

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej w Twardogórze, jej Komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Twardogóra,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Twardogórze,

3) komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Twardogórze,

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Twardogóra.

R o z d z i a ł II

Gmina

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

R o z d z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna Rady

R o z d z i a ł V

Tryb pracy Rady

R o z d z i a ł VI

Zasady działania klubów radnych

R o z d z i a ł VII

Tryb pracy Burmistrza

§ 82

Burmistrz wykonuje:

1. uchwały Rady,

2. jemu przypisane zadania i kompetencje,

3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,

4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 83

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady

§ 84

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 85

Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Miasta i Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 81 – § 83 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

R o z d z i a ł VIII

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 86

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 87

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 88

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie Urzędu, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miasta i Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 89

Realizacja uprawnień określonych w § 86 i 87 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miasta i Gminy i w asyście pracownika Urzędu Miasta i Gminy.

R o z d z i a ł IX

Postanowienia końcowe

§ 90

Zmian statutu dokonuje Rada w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 91

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 92

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze nr LII/374/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmianami oraz nr VIII/54/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

§ 93

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ ZARÓWNY

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (poz. 3037)