3036

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław z tytułu najmu lokali oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław z tytułu najmu lokali stanowiących zasób Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

2. Umarzanie należności Gminy Wrocław z tytułu najmu lokali użytkowych i udzielanie innych ulg, o których mowa w uchwale – na rzecz przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).

3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną, o której mowa w niniejszej uchwale, pod warunkiem, że kwota tej pomocy łącznie z inna pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 lat kolejnych poprzedzających dzień udzielenia pomocy na podstawie niniejszej uchwały nie przekracza równowartości 100 tys. euro.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną z tytułu opłat za najem lokalu, przysługująca jednostce organizacyjnej Gminy, przypadającą od dłużnika (należność główna), wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia bądź udzielenia innej ulgi, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona – sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia,

2) opłatach za najem lokalu – rozumie się przez to:

a) czynsz z tytułu najmu, określony w umowie najmu,

b) należność za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego,

c) kary umowne,

d) opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu,

3) innej uldze – rozumie się przez to:

a) odroczenie terminu płatności czynszu netto,

b) rozłożenie należności na raty,

c) czasowe zaprzestanie naliczania czynszu za lokal mieszkalny,

4) dłużnika – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która jest:

a) najemcą lub byłym najemcą lokalu wchodzącego w skład zasobu Gminy,

b) osobą zajmująca ww. lokal bez tytułu prawnego,

5) przypadkach szczególnie uzasadnionych – rozumie się przez to sytuację społeczną lub materialną dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu.

§ 3

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności,

2) nie ściągnięto należności w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

3) sad oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535),

4) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zobowiązań nie przechodzi na osoby trzecie,

5) dłużnik – osoba fizyczna zmarł (i nie ma spadkobierców), nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił jedynie ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby,

7) należność główna nie przekracza pięciokrotnej kwoty najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu zwykłym.

2. Umorzenie należności może nastąpić:

1) z urzędu – w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 7,

2) na wniosek dłużnika – w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1, wyłącznie na wniosek dłużnika, a ponadto z dokonanych ustaleń wynika, że odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewniłoby spłaty tej należności.

4. Umorzenie na wniosek dłużnika nie może nastąpić, jeżeli dłużnik samowolnie zajął lokal lub umowa najmu została rozwiązana z winy dłużnika z przyczyn innych niż zadłużenie z tytułu opłat za najem lokalu.

5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych trudną sytuacją życiową dłużnika, z wnioskiem o umorzenie należności bądź o zastosowanie innej ulgi może wystąpić właściwy zarządca lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

7. Jeżeli zostanie stwierdzone, że dłużnik wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali wniosek o umorzenie należności lub udzielenie innej ulgi podlega odrzuceniu.

8. Okoliczności opisane w ust. 7 stwierdza właściwy zarządca.

§ 4

1. Rozstrzygając o umorzeniu należności określa się jednocześnie jaka część należności podlega umorzeniu.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej części należności z tym, że w razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika umorzenie może być w całości cofnięte.

3. W przypadku umorzenia części należności pozostała do zapłaty część może zostać na wniosek dłużnika rozłożona na raty.

§ 5

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można udzielić dłużnikowi, wyłącznie na jego wniosek i z uwzględnieniem ust. 3, innej ulgi w spłacie należności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.

2. W przypadku rozłożenia na raty należności z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego wysokość raty z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego wysokość raty, jaką dłużnik ma uiszczać miesięcznie, nie może przekraczać wysokości miesięcznego czynszu i opłat, do zapłaty których był zobowiązany w chwili udzielenia ulgi.

3. Ulga opisana w § 2 pkt 3 lit. c może zostać udzielona w przypadku czasowego zaprzestania korzystania przez Najemcę z lokalu mieszkalnego wskutek okoliczności od niego niezależnych, w szczególności w razie długotrwałego pobytu najemcy w całodobowej placówce leczniczej lub opiekuńczej, jeżeli brak jest innych osób zamieszkujących w lokalu wraz z Najemcą, zobowiązanych do zapłaty czynszu oraz pod warunkiem niezalegania przez Najemcę z płatnością czynszu i opłat eksploatacyjnych na dzień złożenia wniosku o zawieszenie naliczania czynszu.

4. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi zgodnie z ust. 1, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu ustalonych terminów zapłaty. Jeżeli jednak dłużnik nie spłaci należności w tych terminach, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 6

1. Dłużnik, ubiegający się o umorzenie należności bądź o udzielenie innej ulgi, składa pisemny wniosek, w którym przedstawia swoją sytuację rodzinną i majątkową, podaje okoliczności uzasadniające złożenie wniosku a także dołącza dokumenty na ich potwierdzenie.

2. Zakres informacji, do złożenia których zobowiązani są przedsiębiorcy określają przepisy ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 dłużnik składa do właściwego zarządcy.

4. Zarządca w terminie 14 dni od złożenia wniosku sprawdza wniosek pod względem formalnym oraz w miarę potrzeby przeprowadza wizję lokalną u dłużnika, a następnie przekazuje wniosek do organu właściwego do podjęcia decyzji, dołączając do niego:

a) w przypadku, gdy została przeprowadzona wizja lokalna – notatkę z wizji,

b) wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

5. Organ właściwy do umarzania należności oraz udzielania innych ulg rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od przekazania wniosku przez właściwego zarządcę. W razie stwierdzenia braków formalnych zwraca wniosek zarządcy, wyznaczając mu jednocześnie termin na uzupełnienie braków.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia przez zarządcę uzupełnionego wniosku.

§ 7

1. W przypadku gdy umorzenie należności ma nastąpić z urzędu, właściwy zarządca, po sprawdzeniu zaistnienia przesłanek do umorzenia, przygotowuje wniosek o umorzenie i przedkłada go organowi właściwemu do umarzania należności, który rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od przekazania wniosku przez zarządcę.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia, w szczególności postanowienie komornika sądowego o umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności, jeżeli zostało wydane.

§ 8

1. Organem właściwym do umarzania należności oraz udzielania innych ulg jest Prezydent.

2. Prezydent może w drodze pełnomocnictwa upoważnić inne osoby, w tym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, do umarzania należności, o których mowa w uchwale.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do NSA PN.II.0914-10/16/03 z dnia 12 listopada 2003 r. na § 8 ust. 2).

§ 9

1. Umorzenie należności na wniosek oraz udzielenie innych ulg następuje w drodze porozumienia z dłużnikiem, zawartego w formie pisemnej.

2. W przypadku umorzenia należności lub udzielenia innej ulgi w spłacie należności z tytułu korzystania z lokali użytkowych w porozumieniu zamieszcza się zobowiązanie dłużnika do złożenia w formie aktu notarialnego, w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i pkt 5 kpc co do obowiązku opuszczenia lokalu i wydania go gminie oraz co do zapłaty należności wynikających z porozumienia – pod rygorem bezskuteczności porozumienia.

3. Umorzenie należności z urzędu następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli organów właściwych do umarzania i udzielania innych ulg, określonych w uchwale.

§ 10

Porozumienie w sprawie umorzenia należności lub zastosowania innej ulgi przestaje wiązać strony a należność, której dotyczyło porozumienie, staje się natychmiast wymagalna, jeżeli:

1) dowody, na których oparte zostało rozstrzygnięcie okazały się fałszywe,

2) dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia,

3) powstała zwłoka w zapłacie należności rozłożonej na raty.

§ 11

Prezydent w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia Radzie Miejskiej informacje o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW HUSKOWSKI