2780

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 16 września 2003 r.

w sprawie Statutów sołectw istniejących na terenie Gminy Żórawina

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić statuty sołectw istniejących na terenie Gminy Żórawina stanowiące załączniki nr 1–26 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy nr IX/31/90 z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie nadania statutu sołectwom istniejącym na terenie Gminy Żórawina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA BRATOWICE – ZAGRÓDKI

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA BOGUNÓW

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA GALOWICE

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA JAKSONÓW

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA JAROSŁAWICE

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA KARWIANY – KOMOROWICE

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA KRAJKÓW

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA MILEJOWICE

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA MNICHOWICE

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA NOWOJOWICE

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA NOWY ŚLESZÓW

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA OKRZESZYCE

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA POLAKOWICE

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA PRZECŁAWICE

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA RACŁAWICE MAŁE

Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA RZEPLIN – SZUKALICE

Załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA STARY ŚLESZÓW

Załącznik nr 18 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA SUCHY DWÓR

Załącznik nr 19 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA TURÓW

Załącznik nr 20 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA WILCZKÓW

Załącznik nr 21 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA WILKOWICE

Załącznik nr 22 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA WĘGRY

Załącznik nr 23 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA WOJKOWICE

Załącznik nr 24 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA ŻÓRAWINA

Załącznik nr 25 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA ŻERNIKI WIELKIE

Załącznik nr 26 do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. (poz. 2780) STATUT SOŁECTWA MĘDŁÓW