2737

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pielgrzymka

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statutu Gminy Pielgrzymka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Gminy Pielgrzymka:

1) nr XIX/89/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pielgrzymka,

2) nr XXVI/154/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pielgrzymka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 124, poz. 1603).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN PALUCH

Załącznik do uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 2 września 2003 r. (poz. 2737)

STATUT GMINY PIELGRZYMKA

D z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa:

1) ustrój gminy Pielgrzymka;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz zasady uczestniczenia przewodniczących organów wykonawczych tych jednostek w pracach rady gminy;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Pielgrzymka, komisji Rady Gminy Pielgrzymka i Wójta Gminy;

4) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Pielgrzymka;

6) zasady dostępu obywateli do dokumentów organów gminy i komisji rady oraz zasady korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Pielgrzymka;

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pielgrzymka;

3) komisji – należy przez to rozumieć stałą komisję Rady Gminy Pielgrzymka;

4) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pielgrzymka;

5) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pielgrzymka;

6) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Pielgrzymka;

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pielgrzymka.

D z i a ł II

Gmina

D z i a ł III

Jednostki pomocnicze gminy

D z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna rady

D z i a ł V

Tryb pracy rady

D z i a ł VI

Kluby radnych

D z i a ł VII

Organy wykonawcze

D z i a ł VIII

Zasady dostępu obywateli do dokumentów organów gminy i komisji rady oraz zasady korzystania z nich

D z i a ł IX

Postanowienia końcowe

§ 106

1. Organy Gminy na podstawie upoważnień ustawowych wydają przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze Gminy, zwane przepisami gminnymi.

2. Przepisy gminne ogłaszane są przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzędu.

3. Przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

4. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

5. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów Gminy regulują przepisy – instrukcja kancelaryjna.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-19/01/03 z dnia 23 września 2003 r. stwierdzono nieważność § 106 ust. 1).

§ 107

1. Uchwalenie statutu Gminy następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zmiany statutu uchwala się odpowiednio jak w ust. 1.

3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-19/01/03 z dnia 23 września 2003 r. stwierdzono nieważność § 107 ust. 3).

§ 108

W sprawach, których nie reguluje statut, decydują ustawy szczegółowe odnoszące się do samorządu gminnego.

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Pielgrzymka

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Pielgrzymka

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Pielgrzymka