2736

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kłodzko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:

§ 1

Wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych mogą być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymienionych w § 2 tej uchwały umarzane. Umarzanie wierzytelności może być dokonywane w sposób następujący:

1. Do kwoty 500 złotych w przypadku należności pieniężnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek organizacyjnych Gminy, z wyjątkiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przez kierownika–dyrektora tej jednostki.

2. Do kwoty 5000 złotych w przypadku należności pieniężnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przez dyrektora tej jednostki.

3. W przypadku kwot wyższych niż wymienione w pkt 1 i 2 decyzję o umorzeniu podejmuje Wójt Gminy.

§ 2

Umorzenia mogą być stosowane wobec osób fizycznych:

a) których dochody nie przekraczają 100% najniższej emerytury brutto na jedną osobę w rodzinie wspólnie zamieszkującej i 150% wobec osób samotnie mieszkających,

b) którzy będąc dłużnikami wobec wynajmującego dokonają wykupu najmowanych lokali mieszkalnych w formie gotówkowej lub na raty. W przypadku umorzeń wierzytelności należnych ZGMiK i GZWiK umorzenia dotyczą także osób, które prócz spełnienia progu dochodowego na 1 osobę dokonają jednorazowej wpłaty 20% całej kwoty długu w formie jednorazowej wpłaty.

§ 3

Umorzenia wymienione w § 2 niniejszej uchwały dotyczą wszystkich zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku i procedura umarzania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 4

Niniejsza uchwała nie dotyczy należności pieniężnych, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI