2731

UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE

z dnia 1 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 4, art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy w Jemielnie uchwala, co następuje:

I. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

§ 1

Prawo ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy mają osoby, które spełniają następujące warunki:

1. Nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego albo mieszkają w lokalu, w którym na 1 osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni, bądź w lokalu nienadającym się do użytkowania jako lokal mieszkalny.

2. Osiągają dochód brutto nieprzekraczający miesięcznie kwoty najniższej emerytury na członka rodziny, a w przypadku osoby samotnej – 150% najniższej emerytury.

§ 2

Umowa o najem lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy może być zawarta z osobami, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 1 pkt 1 i 2, jeżeli osoby te:

1. Uzyskały – w trybie odrębnych przepisów – pozwolenie na rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych w budynku wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego gminy, na lokal mieszkalny.

2. Utraciły lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego gminy na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

3. Ze względu na posiadany zawód lub pełnioną funkcję powinny mieszkać na terenie gminy. Z osobami tymi zawiera się umowę najmu na czas trwania stosunku pracy.

4. Opuściły dom dziecka po uzyskaniu pełnoletności, a przed pobytem w domu dziecka zamieszkiwały na terenie gminy.

§ 3

Pierwszeństwo zawarcia umowy o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy przysługuje w kolejności:

1. Osobom, które utraciły mieszkanie należące do zasobów mieszkaniowych gminy na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2. Osobom, których zamieszkiwanie na terenie gminy jest niezbędne ze względu na posiadany zawód lub pełnioną funkcję.

3. Osobom, które opuściły dom dziecka po uzyskaniu pełnoletności, a przed pobytem w domu dziecka zamieszkiwały na terenie gminy.

§ 4

Kolejność zawierania umów o najem z osobami odpowiadającymi warunkom określonym w § 1 uchwały, niekorzystających z prawa pierwszeństwa najmu, ustala się według kolejności składania wniosków, z uwzględnieniem warunków mieszkaniowych wnioskodawcy.

§ 5

Wydziela się z zasobu mieszkaniowego gminy lokal nr 3 w Luboszycy i lokal nr 109 w Jemielnie do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

II. Lokale socjalne.

§ 6

Prawo ubiegania się o najem lokalu socjalnego mają osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. Nie mają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego albo mieszkają w lokalu w którym na osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni, bądź w lokalu niespełniającym warunków pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

2. W ciągu ostatnich 3-trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku osiągały dochód miesięczny brutto w kwocie nieprzekraczającej 75% najniższej emerytury na członka rodziny lub w kwocie nieprzekraczającej 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 7

Umowę o najem lokalu socjalnego zawiera się także z osobami, którym prawo do lokalu socjalnego zostało przyznane orzeczeniem sądowym.

§ 8

Pierwszeństwo zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego przysługuje:

1. Osobom, które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, a także w przypadku gdy utracony lokal nie wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

2. Osobom, które opuściły dom dziecka po uzyskaniu pełnoletności, a przed pobytem w domu dziecka mieszkały na terenie gminy.

3. Kobietom w ciąży.

4. Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem, jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki osób trzecich, albo jest niepełnoletnia.

5. Emerytom i rencistom.

§ 9

Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego (również socjalnego) nie przysługuje osobie, która swój tytuł prawny do lokalu dotychczas zajmowanego zbyła na rzecz osoby trzeciej.

§ 10

Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem w drodze przetargu.

III. Warunki dokonywania zamiany lokali.

§ 11

1. Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy następuje w drodze umowy o zamianę lokalu między najemcami, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy na zamianę.

2. Lokale przeznaczone do zamiany nie mogą być obciążone zaległościami w opłacie czynszu.

3. Po dokonaniu zamiany każdy z najemców zawiera z właścicielem lokali nową umowę najmu.

4. Te same zasady obowiązują przy zamianie lokali między najemcami, z których jeden zajmuje lokal należący do zasobów mieszkaniowych gminy, a drugi zajmuje lokal należący do innych zasobów.

§ 12

Wójt Gminy, na wniosek najemcy może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy na inny lokal mieszkalny z tego samego zasobu, jeżeli najemca:

1. Nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię.

2. Jest osobą niepełnosprawną i zajmuje lokal nieprzystosowany do jej potrzeb.

§ 13

Zasady określone w § 11–12 stosuje się również przy zamianie lokali socjalnych.

IV. Postępowanie w stosunku do osób, które pozostają w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę.

§ 14

1. Z osobami, które pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę zawiera się umowę najmu jeżeli osobami tymi są niepełnoletnie dzieci najemcy pozostające pod opieką osoby dorosłej, która opiekowała się nimi co najmniej od roku, a opuszczenie lokalu przez najemcę nastąpiło w wyniku jego śmierci.

2. Gdy w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego pełnoletnie dzieci, zawiera się z nimi umowę najmu, jeżeli mieszkały z najemcą i prowadziły wspólne gospodarstwo domowe co najmniej od roku.

3. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 korzystają tylko te osoby, które nie mają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

4. Umowę najmu zawiera się na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 15

Osoby pozostające w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, z którymi nie zawarto umowy najmu są obowiązane opróżnić lokal w czasie nie dłuższym niż 6 m-cy od czasu opuszczenia go przez najemcą. Do czasu opróżnienia lokalu osoby te płacą właścicielowi lokalu odszkodowanie w wysokości w jakiej najemca opłacałby czynsz. Odszkodowanie płaci się co miesiąc w terminach ustalonych dla płatności czynszu.

V. Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy oraz zasady sprawowania kontroli społecznej w tym zakresie.

§ 16

1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu należącego do zasobu mieszkaniowego gminy składa się do Wójta Gminy.

2. We wniosku należy określić czy wnioskodawca chce wynająć lokal na czas nieokreślony czy lokal socjalny na czas określony i przedstawić stosowne uzasadnienie.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie – za dochody rodziny uważa się zarobki członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;

b) oświadczenie o ilości osób uprawnionych do zamieszkania z najemcą i o wysokości dochodu przypadającego na 1-go członka rodziny;

c) dokumenty zaświadczające o trudnych warunkach mieszkaniowych najemcy.

4. Ubieganie się o najem lokalu socjalnego dołącza do wniosku zaświadczenie o dochodach rodziny za okres 3-trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, a osoba, która prawo do najmu lokalu socjalnego uzyskała w drodze orzeczenia sądowego – także kserokopię tego orzeczenia.

§ 17

Wnioski o najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy kompletuje i ewidencjonuje w kolejności wpływu Referat rolnictwa, planowania przestrzennego i inwestycji Urzędu Gminy Jemielno.

§ 18

Rozpatrywanie wniosków odbywa się co najmniej 2 razy w roku według następującej procedury:

1. Skompletowane wnioski Kierownik Referatu wymienionego w § 17 przedstawia Komisji do wstępnego zaopiniowania.

2. Zaopiniowane przez Komisję wnioski rozpatruje Wójt z udziałem Komisji Komunalnej Gminy, który kwalifikuje kandydatów do zawarcia umowy najmu i sporządza wstępną listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

3. Sporządzoną przez Wójta Gminy listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wraz z informacją o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń.

4. Wniesione zastrzeżenia i uwagi rozpatruje Komisja i przekazuje je wraz ze swoim stanowiskiem Wójtowi Gminy.

5. Wójt Gminy dokonuje ostatecznej kwalifikacji kandydatów do zawarcia umowy najmu i sporządza ich listę.

6. Zawieranie umów najmu z osobami umieszczonymi na liście, o której mowa w ust. 5 odbywa się w miarę dysponowania przez Gminę Jemielno wolnymi lokalami mieszkalnymi z uwzględnieniem określonych w niniejszej uchwale zasad pierwszeństwa.

§ 19

Umowę o najem zawiera się z Wójtem Gminy występującym w oparciu o przepis art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 20

Po zawarciu umowy najmu akta najemcy przekazuje się Referatowi rolnictwa, planowania przestrzennego i inwestycji, który realizuje bieżącą obsługę lokatorów.

§ 21

1. Społeczną kontrolę w zakresie dysponowania gminnym zasobem mieszkaniowym sprawuje Komisja Spraw Komunalnych.

2. Komisja pracuje na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy składu.

§ 22

Do zadań Komisji należy:

1. W ramach procedury określonej w § 18 uchwały:

a) wstępne opiniowanie wniosków o zawarcie umów najmu;

b) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń wniesionych w związku z ogłaszaną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

2. Okresowe sprawdzanie czy zawieranie umów o najem lokali odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w § 18 ust. 6 uchwały.

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24

Traci moc uchwała nr XXXXIII/15/98 Rady Gminy Jemielno z dnia 17 marca 1998 roku w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ