2727

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 15 września 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zmiany; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ścinawa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9,pkt 12 otrzymuje brzmienie; “12)...przedkła- da burmistrzowi propozycje wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy (Rady Miejskiej) do wykorzystania w konstruowaniu projektu budżetu gminy”,

2) w § 12, ust. 7 otrzymuje brzmienie; “w szczególnie uzasadnionych sytuacjach burmistrzowi przysługuje możliwość wniesienia pod obrady rady projektu uchwały w trybie pilnym. Projekt uchwały może być wniesiony również podczas posiedzenia rady.

O uwzględnieniu projektu w porządku obrad decyduje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla zmiany porządku obrad (bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ SITARSKI