2726

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 ww. uchwały skreśla się pozycję nr 5 wykazu drzew pomnikowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER