2722

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 91d ust. 1 oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1

Nauczycielom przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Bardo, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela i ustala się tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin jak w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko Kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

do 6 oddziałów i więcej

 

8 godzin

2.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

do 6 oddziałów

do 12 oddziałów

 

10 godzin

5 godzin

3.

Dyrektor publicznego gimnazjum

do 9 oddziałów

5 godzin

§ 2

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska pedagogów w placówkach oświatowych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczy i opiekuńczych w ilości 26 godzin.

§ 3

Ustalony w § 1 wymiar zajęć odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji kierowniczej, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję.

§ 4

Burmistrz Miasta i Gminy, w uzasadnionych przypadkach, może zwolnić dyrektora szkoły lub placówki od realizacji obowiązkowego wymiaru godzin określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora w danym roku szkolnym.

§ 5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, Burmistrz Miasta i Gminy, może przydzielić godziny ponadwymiarowe wynikające z planu nauczania przedmiotu w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze a nie przydzielono zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz nie można również przydzielić godzin ponadwymniarowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIA MAJKOWSKA