2713

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr LIV/411/98 z dnia 30 marca 1998 r. po zmianie uchwałą nr IV/18/98 z dnia 28 grudnia 1998 r, uchwałą nr XXVII/195/2000 z dnia 23 lutego 2000 r., uchwałą nr XLV/303/01 z dnia 29 stycznia 2001 r., uchwałą nr LVII/401/01 z dnia 29 października 2001 r., uchwałą nr LXII/439/02 z dnia 25 lutego 2002 r. oraz uchwałą nr LXXI/516/02 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta w ten sposób, że w § 24 dopisuje się ust. 1a o następującym brzmieniu: “1a. Stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za jednostkę powierzchni gruntu na cele oświatowe, będą każdorazowo ustalane przez Burmistrza w drodze negocjacji”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY