2363

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 4 sierpnia 2003 r.

w sprawie utworzenia zespołu szkół, w skład którego wejdą Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku i Gimnazjum w Mirsku

Na podstawie art. 62 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Lwóweckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego, w imieniu i na rzecz którego działają:

1. Henryk Kulesza – Starosta Lwówecki

2. Antoni Lewkowicz – Wicestarosta Lwówecki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lwóweckiego – Bogdana Jurczaka

zwanym dalej “Powiatem”

a Miastem i Gminą Mirsk, w imieniu i na rzecz której działa:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk – Jan Zaliwski

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk – Eugenii Kołyszko

zwaną dalej “Gminą” następującej treści:

§ 1

Strony porozumienia uzgadniają, że z dniem 1 września 2003 roku utworzony zostanie zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, w którego skład wejdą Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku i Gimnazjum w Mirsku.

§ 2

Organem prowadzącym dla Zespołu, o którym mowa w § 1 będzie Gmina, która podejmie uchwałę o utworzeniu Zespołu i nada mu statut.

§ 3

W nowo tworzonym Zespole funkcjonować będzie jedna rada pedagogiczna.

§ 4

1. Strony zgodnie oświadczają, że kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu wyłoni organ prowadzący w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.

2. W przypadku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu, wyłonienie kandydata nastąpi z udziałem, w pracach komisji konkursowej, osoby wskazanej przez Zarząd Powiatu. Osoba wskazana przez Zarząd Powiatu zostanie powołana w skład komisji konkursowej jako przedstawiciel organu prowadzącego Zespół.

3. Stanowisko zastępcy dyrektora powierzy dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół, który wyda ją w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.

§ 5

1. Powiat przekaże Gminie w roku 2003 należną Liceum Ogólnokształcącemu w Mirsku subwencję oświatową za okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2003 roku w wysokości 164 733,00 złote (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote).

2. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 1 następować będzie w ratach miesięcznych, w terminie 5 dni od daty wpływu subwencji na konto budżetu Powiatu.

3. Niezależnie od subwencji, otrzymane przez Powiat, w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2003 roku, należne Liceum Ogólnokształcącemu w Mirsku dotacje celowe z budżetu państwa:

1) na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

2) na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej przekazane zostaną Gminie w terminach i na zasadach stosowanych wobec innych powiatowych jednostek budżetowych.

§ 6

1. Siedzibą nowo tworzonego Zespołu będzie nieruchomość zabudowana położona w Mirsku przy ul. Wodnej 2 o urządzonej księdze wieczystej nr KW 12742 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 55/2 obręb Mirsk II o powierzchni 14 187 m2.

2. Powiat użyczy Gminie nieruchomość, o której mowa w ust. 1 na następujących warunkach:

1) nieruchomość zostanie użyczona na okres funkcjonowania Zespołu,

2) w przypadku rozwiązania Zespołu umowa użyczenia wygaśnie bez obowiązku zwrotu nakładów poniesionych przez Gminę na nieruchomość, z wyjątkiem przypadku, w którym Gmina samodzielnie poniesie nakłady związane z inwestycją lub remontem kapitalnym a rozwiązanie Zespołu nastąpi za wypowiedzeniem Powiatu. W takiej sytuacji rozliczenie nakładów zostanie dokonane z uwzględnieniem amortyzacji wyliczonej zgodnie z zasadami rachunkowości,

3) Gmina zobowiązuje się finansować wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu

i utrzymaniem nieruchomości. Gmina rokrocznie przedstawi Powiatowi plan remontów inwestycyjnych w obiektach. Sposób i forma finansowania i rozliczeń remontów kapitalnych i inwestycji określi każdorazowo odrębne porozumienie.

§ 7

Zespół może zostać rozwiązany na żądanie każdej ze stron z dniem zakończenia roku szkolnego za zgodą kuratora oświaty, za uprzednim trzyletnim okresem wypowiedzenia porozumienia.

§ 8

Z dniem utworzenia Zespołu traci moc porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2002 roku w sprawie określenia zasad współużywania przez Gimnazjum w Mirsku obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku przy ul. Wodnej 2, 59-630 Mirsk oraz określenia zasad pokrywania przez Miasto i Gminę Mirsk kosztów funkcjonowania Gimnazjum w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku przy ul. Wodnej 2, 59-630 Mirsk.

§ 9

1. Porozumienie zawiera się na okres funkcjonowania Zespołu.

2. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji porozumienia rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne.

§ 13

Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału: po dwa egzemplarze dla stron porozumienia, dwa egzemplarze dla Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku i dwa egzemplarze dla Gimnazjum w Mirsku.

STAROSTA

WICESTAROSTA

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY

SKARBNIK MIASTA I GMINY

HENRYK KULESZA

ANTONI LEWKOWICZ

JAN ZALIWSKI

EUGENIA KOŁYSZKO

     

SKARBNIK

     

BOGDAN JURCZAK