2358

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta i gminy Prusice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice postanawia:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta i gminy Prusice, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL

Załącznik do nr 1 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 2358)

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta i gminy Prusice zwane dalej Przedsiębiorstwem.

2. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia rada gminy należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy w Prusicach.

3. Ilekroć o regulaminie niniejszym używa się określenia burmistrz należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia “ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).

R o z d z i a ł II

Zawieranie umów

§ 2

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wiosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

R o z d z i a ł III

Obowiązki Przedsiębiorstwa

§ 3

Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest określenie w umowie minimalnej i maksymalnej ilości dostarczanej wody.

§ 4

1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 5

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 6

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 7

Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 8

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

R o z d z i a ł IV

Sposób rozliczeń

§ 9

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków.

§ 10

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 11

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 12

Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy albo taryfę obniżoną o wielkości udzielonej przez gminę dopłaty do jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

§ 13

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

R o z d z i a ł V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 14

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 7 dni od otrzymania dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

5. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.

§ 15

Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich utrzymanie oraz legalizacja obciąża odbiorcę usług, chyba że umowa o odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

R o z d z i a ł VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 16

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 17

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 18

Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

§ 19

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 20

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców zwyczajowo przyjęty.

R o z d z i a ł VII

Prawa Przedsiębiorstwa

§ 21

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 22

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków,

jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

R o z d z i a ł VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 23

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 24

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 25

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o tym o zerwaniu plomby.

§ 26

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 27

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 28

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 29

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 30

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ja zgodnie z przeznaczeniem.

§ 31

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

R o z d z i a ł IX

Postanowienia końcowe

§ 32

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr VII/62/03 z dnia 27 marca 2003 r. Rady Miasta i Gminy w Prusicach i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 33

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.