R o z d z i a ł VIII

POPRAWA WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM

§ 8

W celu poprawy i racjonalnego wykorzystania i gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gmina Oborniki Śląskie pomaga członkom wspólnoty samorządowej w ich wysiłkach w uzyskaniu mieszkania poprzez:

  1. stworzenie dogodnych warunków wykupu mieszkań komunalnych,
  2. dążenie do sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach, w których udział gminy w częściach wspólnych nieruchomości jest mniejszy niż 30%,
  3. dokonywanie zamian lokali związanych ze zmieniającymi się potrzebami mieszkaniowymi poszczególnych najemców,
  4. dokonywanie zamian związanych z remontami budynków i lokali – niezbędny zakres tych zamian przedstawia tabela.

Tabela nr 11. Zamiana lokali w latach 2003–2008 (w szt.).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Liczba lokali na zamianę

0

3

2

4

3

3