R o z d z i a ł VII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH

§ 7

1. Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy przyjmuje się:

 1. 30% wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (dochód budżetu Gminy),
 2. wpływy z tytułu partycypacji innych podmiotów w budowie uzbrojenia nowych terenów, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (dochód budżetu Gminy),
 3. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne (dochód ZGM Oborniki Śląskie),
 4. wpływy z czynszów za lokale użytkowe (dochód ZGM Oborniki Śląskie),
 5. wpływy z tytułu partycypacji innych podmiotów w remontach i modernizacjach zasobu mieszkaniowego (dochód ZGM Oborniki Śląskie).

2. Przewidywane źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003–2008 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 9. Przewidywane źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003–2008 – wpływy (w tys. złotych)

Źródła finansowania

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.

30% wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe

0

710

560

465

380

380

2.

Wpływy z tytułu partycypacji innych podmiotów w budowie uzbrojenia nowych terenów, przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

0

20

50

100

100

100

3.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne

895

810

760

720

700

700

4.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe

230

230

230

230

230

230

5.

Wpływy z tytułu partycypacji innych podmiotów w remontach i modernizacjach zasobu mieszkaniowego

0

50

75

75

100

100

Razem wpływ do budżetu Gminy (pozycja 1 i 2)

0

730

610

565

480

480

Razem wpływy do ZGM (pozycja 3, 4, 5)

1125

1090

1065

1025

1030

1030

RAZEM:

1125

1820

1675

1590

1510

1510

3. Przewiduje się, że wydatki na cele gospodarki mieszkaniowej będą podzielone na następujące cele:

 1. Program budowy uzbrojenia nowych terenów, przeznaczonych na cele mieszkaniowe (budżet Gminy, wydatki inwestycyjne),
 2. Program budowy mieszkań komunalnych, zamiennych (budżet Gminy, wydatki inwestycyjne),
 3. Program pomocy finansowej właścicielom mieszkań wykupionych od Gminy na cele remontowe nieruchomości wspólnych (budżet Gminy – dotacja do ZGM),
 4. Program wspierania inicjatyw mieszkaniowych (budżet Gminy – dotacja do ZGM),
 5. Remonty budynków, stanowiących 100% własność Gminy (ZGM),
 6. Modernizacja budynków, stanowiących 100% własność Gminy (ZGM, wydatki inwestycyjne),
 7. Koszty bieżącej eksploatacji budynków, stanowiących 100% własność Gminy (ZGM),
 8. Udział w kosztach remontów w budynkach z udziałem gminy,
 9. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi (ZGM).

4. Przewidywane wydatki na cele gospodarki mieszkaniowej w latach 2003–2008 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10. Przewidywane wydatki na cele gospodarki mieszkaniowej w latach 2003–2008 z podziałem na główne cele (w tys. złotych).

Przeznaczenie wydatków

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Program budowy uzbrojenia nowych terenów, przeznaczonych na cele mieszkaniowe

100

437

275

200

200

200

2. Program budowy nowych lokali zamiennych

0

105

110

110

110

110

3. Program pomocy finansowej właścicielom mieszkań wykupionych od Gminy na cele remontowe nieruchomości wspólnych

0

150

150

150

150

150

4. Program wspierania inicjatyw mieszkaniowych

0

100

100

100

75

75

5. Program remontów i modernizacji budynków, stanowiących 100% własność Gminy

450

450

450

450

450

450

6. Koszty bieżącej eksploatacji budynków, stanowiących 100% własność Gminy

225

203

190

180

175

175

7. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

350

375

400

400

350

350

Razem wydatki finansowane z budżetu Gminy (pozycja 1, 2, 3, 4)

100

792

635

560

535

535

Razem wydatki finansowane z ZGM (5, 6, 7)

1025

1028

1040

1030

975

975

RAZEM:

1125

1820

1675

1590

1510

1510