R o z d z i a ł V

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 5

1. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali ustala Burmistrz z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali, takich jak:

1) położenie budynku w którym znajduje się lokal:

 1. budynki położone w strefie miejskiej Oborniki Śląskie – +5%
 2. budynki położone poza strefą miejską – –10%
 3. budynki w zabudowie kontenerowej – –10%

2) położenie lokalu w budynku:

 1. pierwsze i drugie piętro – +10%
 2. lokale w suterenie i na poddaszu – –5%

3) stan techniczny budynku i lokali:

 1. zły stan techniczny – –5%
 2. brak pomieszczeń przynależnych (piwnic i komórek lokatorskich) – –10%
 3. zły stan techniczny instalacji w budynku – –5%

4) typ ogrzewania:

 1. c.o. sieciowe (lokalna kotłownia) – +10%

5) dostawa wody:

 1. ciepła woda sieciowa – +10%
 2. brak wody w mieszkaniu – –10%

6) WC:

 1. w mieszkaniu w osobnym pomieszczeniu – +5%
 2. poza mieszkaniem dla wielu rodzin – –5%
 3. poza budynkiem – –10%

7) Łazienka:

 1. w mieszkaniu – +5%
 2. poza mieszkaniem dla wielu rodzin – –5%
 3. brak łazienki – –10%

8) Kuchnia:

 1. lokal jednoizbowy – –5%
 2. wspólna dla wielu rodzin – –10%

2. Wyrażona w procentach suma zmniejszeń i zwiększeń dla danego z tytułu lokalu stanowi stawkę jakościową, z zastrzeżeniem, że stawka jakościowa nie może przekraczać 50% stawki bazowej.

3. Stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy stanowi iloczyn stawki bazowej i stawki jakościowej.

4. W przypadku najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej lokatorów, za pomieszczenia wspólne najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

5. Czynsz i opłaty za świadczenia jest płatny do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich.

6. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem oraz dla zahamowania degradacji tego zasobu ustala się następujące zasady polityki czynszowej:

 1. podwyższanie czynszu corocznie,
 2. dążenie do ustalenia czynszów na poziomie co najmniej 2% wartości odtworzeniowej, co umożliwi pełne pokrycie kosztów administracji i remontów bieżących.