R o z d z i a ł IV

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 4

 1. Gmina będzie kontynuować sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w celu ograniczenia zasobu mieszkaniowego Gminy, pozyskania środków finansowych na rzecz mieszkalnictwa oraz ograniczenia rozproszenia własności we wspólnotach mieszkaniowych.
 2. Ustala się prognozowaną sprzedaż lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach:

Tabela nr 8. Prognozowana sprzedaż lokali Gminy w latach 2003–2008 (w szt.).

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Liczba sprzedanych lokali w danym roku

18

34

21

15

30

18

3. Zaleca się aby wyłączeniu ze sprzedaży podlegały:

 1. lokale w budynkach przeznaczonych do remontu ze względu na zły stan techniczny budynku,
 2. lokale w budynkach przeznaczonych do rewitalizacji, w tym w drodze sprzedaży inwestorom,
 3. lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia,
 4. lokale w budynkach przeznaczonych do zmiany funkcji lub przeznaczenia wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. lokale socjalne,
 6. lokale mieszkalne położone w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań użyteczności publicznej, a w szczególności dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, administracyjnych, kulturalnych i służby zdrowia,
 7. lokale położone w budynkach wybudowanych, nabytych lub zmodernizowanych za środki Gminy od dnia 1 stycznia 2002 r.,
 8. lokale zakupione za środki Gminy od dnia 1 stycznia 2002 r.,
 9. lokale przyjęte na zadania własne Gminy od Skarbu Państwa,
 10. lokale położone w budynkach , w których są lokale użytkowe.

4. Priorytetem jest sprzedaż lokali w budynkach, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe i dążenie do ograniczenia liczby wspólnot z udziałem gminy. Niewielki udział Gminy we wspólnotach może spowodować utratę kontroli nad zarządzaniem i kosztami eksploatacji.