R o z d z i a ł III

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO

§ 3

1. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego uzależniony jest od wieku budynków, przeprowadzanych w przeszłości remontów oraz od stanu jego utrzymania. Zasób mieszkaniowy stanowią lokale znajdujące się w budynkach będących w całości własnością gminy, jak również w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali. Generalnie należy stwierdzić, iż stan techniczny budynków jest zły z uwagi na ich wiek i brak w przeszłości przeprowadzania niezbędnych remontów. Aktualną strukturę budynków pod względem ich wieku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 . Struktura wieku budynków, stanowiących przedmiot własności lub współwłasności Gminy.

Lp.

Wiek budynku

Udział %

Liczba budynków

1.

do 50 lat

10%

10

2.

od 50–100 lat

85%

86

3.

Powyżej 100 lat

5%

5

Razem:

100%

101

Analiza struktury wieku budynków, w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy wskazuje, iż 90% budynków znajduje się w użytkowaniu powyżej 50 lat, a część z nich powyżej 100 lat. Tylko 10% takich budynków jest młodszych niż 50 lat, ale stosowane w okresie ich budowy technologie powodują, iż także w tych budynkach należy przewidzieć nakłady na ich modernizacje.

Dokonana została analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali na kolejne lata. W oparciu o wyniki oceny stanu technicznego budynków Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, określił potrzeby remontowe i oszacował koszty remontów i modernizacji (tabele poniżej).

Tabela nr 4. Potrzeby remontowe w budynkach stanowiących w 100% własność Gminy w latach 2003–2008 (w złotych).

Rodzaj remontów i modernizacji

Gmina Oborniki

W tym: Miasto Oborniki

W tym: pozostała część Gminy

1. Dachy

1 217 000

884 500

332 500

2. Elewacje

2 464 000

1 566 000

898 000

3. Klatki schodowe

250 000

186 000

64 000

4. Przeglądy gazowe

102 000

102 000

5. Przeglądy elektryczne

78 800

37 800

41 000

6. Przeglądu kominiarskie

24 900

23 800

1 100

7. Remonty bieżące

638 000

548 000

90 000

Razem

4 774 700

3 348 100

1 426 600

Tabela nr 5. Potrzeby remontowe w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy w latach 2003–2008 (w złotych).

Rodzaj remontów i modernizacji

Gmina Oborniki

W tym: Miasto Oborniki

W tym: pozostała część Gminy

1. Dachy

472 000

354 000

118 000

2. Elewacje

900 000

675 000

225 000

3. Klatki schodowe

70 000

50 000

20 000

4. Przeglądy gazowe

30 000

30 000

5. Przeglądy elektryczne

28 800

20 000

8 800

6. Przeglądu kominiarskie

8 000

6 000

2 000

7. Remonty bieżące

200 000

150 000

50 000

Razem

1 708 800

1 285 000

423 800

W tym udział Gminy Oborniki

970 000

620 000

350 000

3. Zakres przedmiotowy niezbędnych remontów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 6. Udział poszczególnych rodzajów robót w zadaniach remontowych w % w latach 2003–2008.

Nazwa zadania

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Roboty dekarskie

26

23

21

21

22

22

2.

Elewacje

38

46

51

56

56

56

3.

Klatki schodowe

5

3

3

3

3

3

4.

Roboty wentylacji, kominy

5

5

4

4

4

4

5.

Instalacje elektryczne

7

6

5

4

4

4

6.

Instalacje gazowe

8

6

6

4

3

3

7.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

8

8

7

6

6

6

8.

Roboty zduńskie

3

3

3

2

2

2

4. Szacowane potrzeby remontowe w latach 2003–2008 przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Szacunkowa wysokość potrzeb na remonty budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy w latach 2003–2008, wynikających ze stanu technicznego na dzień 30 maja 2003 r., w części przypadającej na Gminę Oborniki (w tys. złotych).

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Razem

Budynki stanowiące 100% własność Gminy

580

850

1000

850

750

700

4730

Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy – udział Gminy

60

150

150

180

215

215

970

Razem

640

1000

1150

1030

965

915

5700

Zbilansowanie potrzeb remontowo-modernizacyjnych wymaga ustanowienia standardów technicznych, które powinny docelowo posiadać budynki i lokale mieszkalne. Przyjmuje się za standard następujący stan budynku:

 1. sprawna instalacja gazowa o potwierdzonej szczelności,
 2. sprawna instalacja odgromowa, badania kontrolne co 3 lata,
 3. elementy konstrukcji budynku bez zagrożeń,
 4. elewacja bez ubytków tynków i okładzin, odnawiana nie rzadziej niż co 10 lat,
 5. sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnych zwiększonych obciążeń sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, badania kontrolne co rok,
 7. malowanie klatki schodowej wraz z oknami i drzwiami nie rzadziej niż co 7 lat,
 8. kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów,
 9. sprawne zamki i domofony w wejściu głównym.

Przyjmuje się za standard następujący stan lokalu mieszkalnego:

 1. sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu źródła ciepła,
 2. sprawna wentylacja w kuchni i w łazience,
 3. sprawna stolarka okienna i drzwiowa,
 4. sprawne instalacje gazowe i elektryczne,
 5. wyposażenie lokalu w pomieszczenia sanitarne (w.c., łazienka).

5. Jako priorytetowe uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska a w szczególności w zakresie instalacji gazowej, elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych (remonty o charakterze zachowawczym). Jako standard docelowy uznaje się przeprowadzenie remontów zmierzających do poprawy warunków technicznych i funkcjonalności zasobu zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. W celu utrzymania należytego stanu technicznego budynków ustala się priorytety działań remontowych wynikające z analizy potrzeb, które obejmują w szczególności:

1) remont instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych,

2) modernizacje wentylacji,

3) termomodernizację budynków ze szczególnym uwzględnieniem dociepleń ścian i dachów,

4) rewitalizacja zabytkowych elewacji.

7. Gmina będzie wspierała remonty budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udzielenia pomocy finansowej właścicielom mieszkań wykupionych od Gminy na cele remontowe nieruchomości wspólnych określi odrębna uchwała.

8. Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków z podziałem na poszczególne lata zawiera załącznik nr 2.

9. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

a) przedłoży corocznie Burmistrzowi projekt szczegółowego planu rzeczowo-finansowego koniecznych remontów z uwzględnieniem priorytetów remontowych, określonych w ust. 6, z podziałem na budynki stanowiące w 100% własność gminy oraz te, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy,

b) na podstawie uchwały budżetowej Gminy, przedstawi Burmistrzowi do zatwierdzenia ostateczne projekty planów remontów.

10. Wykaz budynków przeznaczonych do wyburzeń zawiera załącznik nr 3.