2357

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2008

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2002, Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1393) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

  1. zasobie – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Oborniki Śląskie;
  2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Obornik Śląskich.

R o z d z i a ł II

PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU

R o z d z i a ł III

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO

R o z d z i a ł IV

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

R o z d z i a ł V

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

R o z d z i a ł VI

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH

R o z d z i a ł VII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH

R o z d z i a ł VIII

POPRAWA WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM

R o z d z i a ł IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Załącznik do nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. (poz. 2357)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. (poz. 2357)

Załącznik do nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 sierpnia 2003 r. (poz. 2357)